ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رسول محسن زاده، سید محمدرضا سیدنورانی، علی نوزاد بناب، (1394). مطالعه تجربی رفتار حرارتی و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های PA6/CaCO3، فصلنامه نانو مواد، 7(21)، 45-52. magiran.com/p1617324
R. Mohsenzadeh, M.R. Seyyed Noorani, A. Nozad Bonab, (2015). Experimental Study on the Thermal Behavior and Mechanical Properties of PA6/CaCO3 Nanocomposites, Journal of Nano Materials, 7(21), 45-52. magiran.com/p1617324
رسول محسن زاده، سید محمدرضا سیدنورانی، علی نوزاد بناب، مطالعه تجربی رفتار حرارتی و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های PA6/CaCO3. فصلنامه نانو مواد، 1394؛ 7(21): 45-52. magiran.com/p1617324
R. Mohsenzadeh, M.R. Seyyed Noorani, A. Nozad Bonab, Experimental Study on the Thermal Behavior and Mechanical Properties of PA6/CaCO3 Nanocomposites, Journal of Nano Materials, 2015; 7(21): 45-52. magiran.com/p1617324
رسول محسن زاده، سید محمدرضا سیدنورانی، علی نوزاد بناب، "مطالعه تجربی رفتار حرارتی و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های PA6/CaCO3"، فصلنامه نانو مواد 7، شماره 21 (1394): 45-52. magiran.com/p1617324
R. Mohsenzadeh, M.R. Seyyed Noorani, A. Nozad Bonab, "Experimental Study on the Thermal Behavior and Mechanical Properties of PA6/CaCO3 Nanocomposites", Journal of Nano Materials 7, no.21 (2015): 45-52. magiran.com/p1617324
رسول محسن زاده، سید محمدرضا سیدنورانی، علی نوزاد بناب، (1394). 'مطالعه تجربی رفتار حرارتی و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های PA6/CaCO3'، فصلنامه نانو مواد، 7(21)، صص.45-52. magiran.com/p1617324
R. Mohsenzadeh, M.R. Seyyed Noorani, A. Nozad Bonab, (2015). 'Experimental Study on the Thermal Behavior and Mechanical Properties of PA6/CaCO3 Nanocomposites', Journal of Nano Materials, 7(21), pp.45-52. magiran.com/p1617324
رسول محسن زاده؛ سید محمدرضا سیدنورانی؛ علی نوزاد بناب. "مطالعه تجربی رفتار حرارتی و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های PA6/CaCO3". فصلنامه نانو مواد، 7 ،21 ، 1394، 45-52. magiran.com/p1617324
R. Mohsenzadeh; M.R. Seyyed Noorani; A. Nozad Bonab. "Experimental Study on the Thermal Behavior and Mechanical Properties of PA6/CaCO3 Nanocomposites", Journal of Nano Materials, 7, 21, 2015, 45-52. magiran.com/p1617324
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال