ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عیسی بهاری، حمید برقی، حیدر رخشانی مقدم، ادریس یوسف زاده، نصرت مرادی، (1395). ارزیابی عملکرد دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در ارائه خدمات به نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان سردشت)، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 5(15)، 1-24. magiran.com/p1617543
Isa Bahari, Hamid Barghi, Heydar Rakhshanie., Moghadam, Edris Yousefzadeh, Nosrat Moradi, (2016). Assessment of the Performance of Rural ICT Offices in Delivering Services to Rural Regions (Case Study: Villages of Sardasht County), Journal of Research and Rural Planning, 5(15), 1-24. magiran.com/p1617543
عیسی بهاری، حمید برقی، حیدر رخشانی مقدم، ادریس یوسف زاده، نصرت مرادی، ارزیابی عملکرد دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در ارائه خدمات به نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان سردشت). مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 1395؛ 5(15): 1-24. magiran.com/p1617543
Isa Bahari, Hamid Barghi, Heydar Rakhshanie., Moghadam, Edris Yousefzadeh, Nosrat Moradi, Assessment of the Performance of Rural ICT Offices in Delivering Services to Rural Regions (Case Study: Villages of Sardasht County), Journal of Research and Rural Planning, 2016; 5(15): 1-24. magiran.com/p1617543
عیسی بهاری، حمید برقی، حیدر رخشانی مقدم، ادریس یوسف زاده، نصرت مرادی، "ارزیابی عملکرد دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در ارائه خدمات به نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان سردشت)"، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی 5، شماره 15 (1395): 1-24. magiran.com/p1617543
Isa Bahari, Hamid Barghi, Heydar Rakhshanie., Moghadam, Edris Yousefzadeh, Nosrat Moradi, "Assessment of the Performance of Rural ICT Offices in Delivering Services to Rural Regions (Case Study: Villages of Sardasht County)", Journal of Research and Rural Planning 5, no.15 (2016): 1-24. magiran.com/p1617543
عیسی بهاری، حمید برقی، حیدر رخشانی مقدم، ادریس یوسف زاده، نصرت مرادی، (1395). 'ارزیابی عملکرد دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در ارائه خدمات به نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان سردشت)'، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 5(15)، صص.1-24. magiran.com/p1617543
Isa Bahari, Hamid Barghi, Heydar Rakhshanie., Moghadam, Edris Yousefzadeh, Nosrat Moradi, (2016). 'Assessment of the Performance of Rural ICT Offices in Delivering Services to Rural Regions (Case Study: Villages of Sardasht County)', Journal of Research and Rural Planning, 5(15), pp.1-24. magiran.com/p1617543
عیسی بهاری؛ حمید برقی؛ حیدر رخشانی مقدم؛ ادریس یوسف زاده؛ نصرت مرادی. "ارزیابی عملکرد دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در ارائه خدمات به نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان سردشت)". مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 5 ،15 ، 1395، 1-24. magiran.com/p1617543
Isa Bahari; Hamid Barghi; Heydar Rakhshanie.; Moghadam; Edris Yousefzadeh; Nosrat Moradi. "Assessment of the Performance of Rural ICT Offices in Delivering Services to Rural Regions (Case Study: Villages of Sardasht County)", Journal of Research and Rural Planning, 5, 15, 2016, 1-24. magiran.com/p1617543
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال