ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهنام مبینی دهکردی، بهروز شایق بروجنی، محمدرضا سائری، مجید مرادی زاده، یحیی عبدالهی، شهرام شریفیان، (1395). لایه نشانی الکتروفورتیک نانوذرات 2TiO-3O2Al در محیط های الکلی مختلف و بررسی مقاومت الکتریکی آن ها، مجله مواد و فناوری های پیشرفته، 5(2)، 9-16. magiran.com/p1617575
B.Mobini Dehkordi, B.Shayegh Borujeny, M.R.Saeri, M.Moradi Zadeh, Y.Abdollahi, Sh.Sharifian, (2016). Investigation of Electrical Resistance and Electrophoretic Deposition of Al2O3-TiO2 Nanoparticles in Different Alcoholic Environments, Journal of Advanced Materials and Technologies, 5(2), 9-16. magiran.com/p1617575
بهنام مبینی دهکردی، بهروز شایق بروجنی، محمدرضا سائری، مجید مرادی زاده، یحیی عبدالهی، شهرام شریفیان، لایه نشانی الکتروفورتیک نانوذرات 2TiO-3O2Al در محیط های الکلی مختلف و بررسی مقاومت الکتریکی آن ها. مجله مواد و فناوری های پیشرفته، 1395؛ 5(2): 9-16. magiran.com/p1617575
B.Mobini Dehkordi, B.Shayegh Borujeny, M.R.Saeri, M.Moradi Zadeh, Y.Abdollahi, Sh.Sharifian, Investigation of Electrical Resistance and Electrophoretic Deposition of Al2O3-TiO2 Nanoparticles in Different Alcoholic Environments, Journal of Advanced Materials and Technologies, 2016; 5(2): 9-16. magiran.com/p1617575
بهنام مبینی دهکردی، بهروز شایق بروجنی، محمدرضا سائری، مجید مرادی زاده، یحیی عبدالهی، شهرام شریفیان، "لایه نشانی الکتروفورتیک نانوذرات 2TiO-3O2Al در محیط های الکلی مختلف و بررسی مقاومت الکتریکی آن ها"، مجله مواد و فناوری های پیشرفته 5، شماره 2 (1395): 9-16. magiran.com/p1617575
B.Mobini Dehkordi, B.Shayegh Borujeny, M.R.Saeri, M.Moradi Zadeh, Y.Abdollahi, Sh.Sharifian, "Investigation of Electrical Resistance and Electrophoretic Deposition of Al2O3-TiO2 Nanoparticles in Different Alcoholic Environments", Journal of Advanced Materials and Technologies 5, no.2 (2016): 9-16. magiran.com/p1617575
بهنام مبینی دهکردی، بهروز شایق بروجنی، محمدرضا سائری، مجید مرادی زاده، یحیی عبدالهی، شهرام شریفیان، (1395). 'لایه نشانی الکتروفورتیک نانوذرات 2TiO-3O2Al در محیط های الکلی مختلف و بررسی مقاومت الکتریکی آن ها'، مجله مواد و فناوری های پیشرفته، 5(2)، صص.9-16. magiran.com/p1617575
B.Mobini Dehkordi, B.Shayegh Borujeny, M.R.Saeri, M.Moradi Zadeh, Y.Abdollahi, Sh.Sharifian, (2016). 'Investigation of Electrical Resistance and Electrophoretic Deposition of Al2O3-TiO2 Nanoparticles in Different Alcoholic Environments', Journal of Advanced Materials and Technologies, 5(2), pp.9-16. magiran.com/p1617575
بهنام مبینی دهکردی؛ بهروز شایق بروجنی؛ محمدرضا سائری؛ مجید مرادی زاده؛ یحیی عبدالهی؛ شهرام شریفیان. "لایه نشانی الکتروفورتیک نانوذرات 2TiO-3O2Al در محیط های الکلی مختلف و بررسی مقاومت الکتریکی آن ها". مجله مواد و فناوری های پیشرفته، 5 ،2 ، 1395، 9-16. magiran.com/p1617575
B.Mobini Dehkordi; B.Shayegh Borujeny; M.R.Saeri; M.Moradi Zadeh; Y.Abdollahi; Sh.Sharifian. "Investigation of Electrical Resistance and Electrophoretic Deposition of Al2O3-TiO2 Nanoparticles in Different Alcoholic Environments", Journal of Advanced Materials and Technologies, 5, 2, 2016, 9-16. magiran.com/p1617575
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال