ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود فعال، سیدال فعال، (1395). پیش بینی وضعیت سلامت روانی کارکنان مرزبانی ناجا بر اساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان (مطالعه موردی کارکنان پایور مرزبانی استان مرزبانی س و ب)، فصلنامه طب انتظامی، 5(4)، 273-282. magiran.com/p1617649
Masoud Faal, Sidal Faal, (2016). Predict of Mental Health of Border Police Staff Based on Cognitive Emotion Regulation Strategies (Case Study: Border Cadre of Sistan and Baluchestan Province), Journal of Police Medicine, 5(4), 273-282. magiran.com/p1617649
مسعود فعال، سیدال فعال، پیش بینی وضعیت سلامت روانی کارکنان مرزبانی ناجا بر اساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان (مطالعه موردی کارکنان پایور مرزبانی استان مرزبانی س و ب). فصلنامه طب انتظامی، 1395؛ 5(4): 273-282. magiran.com/p1617649
Masoud Faal, Sidal Faal, Predict of Mental Health of Border Police Staff Based on Cognitive Emotion Regulation Strategies (Case Study: Border Cadre of Sistan and Baluchestan Province), Journal of Police Medicine, 2016; 5(4): 273-282. magiran.com/p1617649
مسعود فعال، سیدال فعال، "پیش بینی وضعیت سلامت روانی کارکنان مرزبانی ناجا بر اساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان (مطالعه موردی کارکنان پایور مرزبانی استان مرزبانی س و ب)"، فصلنامه طب انتظامی 5، شماره 4 (1395): 273-282. magiran.com/p1617649
Masoud Faal, Sidal Faal, "Predict of Mental Health of Border Police Staff Based on Cognitive Emotion Regulation Strategies (Case Study: Border Cadre of Sistan and Baluchestan Province)", Journal of Police Medicine 5, no.4 (2016): 273-282. magiran.com/p1617649
مسعود فعال، سیدال فعال، (1395). 'پیش بینی وضعیت سلامت روانی کارکنان مرزبانی ناجا بر اساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان (مطالعه موردی کارکنان پایور مرزبانی استان مرزبانی س و ب)'، فصلنامه طب انتظامی، 5(4)، صص.273-282. magiran.com/p1617649
Masoud Faal, Sidal Faal, (2016). 'Predict of Mental Health of Border Police Staff Based on Cognitive Emotion Regulation Strategies (Case Study: Border Cadre of Sistan and Baluchestan Province)', Journal of Police Medicine, 5(4), pp.273-282. magiran.com/p1617649
مسعود فعال؛ سیدال فعال. "پیش بینی وضعیت سلامت روانی کارکنان مرزبانی ناجا بر اساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان (مطالعه موردی کارکنان پایور مرزبانی استان مرزبانی س و ب)". فصلنامه طب انتظامی، 5 ،4 ، 1395، 273-282. magiran.com/p1617649
Masoud Faal; Sidal Faal. "Predict of Mental Health of Border Police Staff Based on Cognitive Emotion Regulation Strategies (Case Study: Border Cadre of Sistan and Baluchestan Province)", Journal of Police Medicine, 5, 4, 2016, 273-282. magiran.com/p1617649
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال