ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا انصاری، کیوان جدید فرد، مهدی کرمی دهباغی، (1395). مقایسه نشانگان اختلالات روانی در رانندگان حوادث پرخطر با جمعیت عادی شهر تهران (1394)، فصلنامه طب انتظامی، 5(4)، 265-272. magiran.com/p1617650
Hamidreza Ansari, Keyvan Jadidfard, Mehdi Karami Dehbagi, (2016). Comparison of the Symptoms of Mental Disorders of High-risk Events Drivers in the General Population of Tehran (April 2015-March 2016), Journal of Police Medicine, 5(4), 265-272. magiran.com/p1617650
حمیدرضا انصاری، کیوان جدید فرد، مهدی کرمی دهباغی، مقایسه نشانگان اختلالات روانی در رانندگان حوادث پرخطر با جمعیت عادی شهر تهران (1394). فصلنامه طب انتظامی، 1395؛ 5(4): 265-272. magiran.com/p1617650
Hamidreza Ansari, Keyvan Jadidfard, Mehdi Karami Dehbagi, Comparison of the Symptoms of Mental Disorders of High-risk Events Drivers in the General Population of Tehran (April 2015-March 2016), Journal of Police Medicine, 2016; 5(4): 265-272. magiran.com/p1617650
حمیدرضا انصاری، کیوان جدید فرد، مهدی کرمی دهباغی، "مقایسه نشانگان اختلالات روانی در رانندگان حوادث پرخطر با جمعیت عادی شهر تهران (1394)"، فصلنامه طب انتظامی 5، شماره 4 (1395): 265-272. magiran.com/p1617650
Hamidreza Ansari, Keyvan Jadidfard, Mehdi Karami Dehbagi, "Comparison of the Symptoms of Mental Disorders of High-risk Events Drivers in the General Population of Tehran (April 2015-March 2016)", Journal of Police Medicine 5, no.4 (2016): 265-272. magiran.com/p1617650
حمیدرضا انصاری، کیوان جدید فرد، مهدی کرمی دهباغی، (1395). 'مقایسه نشانگان اختلالات روانی در رانندگان حوادث پرخطر با جمعیت عادی شهر تهران (1394)'، فصلنامه طب انتظامی، 5(4)، صص.265-272. magiran.com/p1617650
Hamidreza Ansari, Keyvan Jadidfard, Mehdi Karami Dehbagi, (2016). 'Comparison of the Symptoms of Mental Disorders of High-risk Events Drivers in the General Population of Tehran (April 2015-March 2016)', Journal of Police Medicine, 5(4), pp.265-272. magiran.com/p1617650
حمیدرضا انصاری؛ کیوان جدید فرد؛ مهدی کرمی دهباغی. "مقایسه نشانگان اختلالات روانی در رانندگان حوادث پرخطر با جمعیت عادی شهر تهران (1394)". فصلنامه طب انتظامی، 5 ،4 ، 1395، 265-272. magiran.com/p1617650
Hamidreza Ansari; Keyvan Jadidfard; Mehdi Karami Dehbagi. "Comparison of the Symptoms of Mental Disorders of High-risk Events Drivers in the General Population of Tehran (April 2015-March 2016)", Journal of Police Medicine, 5, 4, 2016, 265-272. magiran.com/p1617650
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال