ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده نرجس زمانی، راضیه امین السادات، سحر اشرفی، فریبرز درتاج، سید علی زمانی، (1395). بررسی نقش میانجی گرانه نیروی انتظامی در رابطه بین حمایت خانواده و حمایت اجتماعی در میان معتادین نوجوان استان هرمزگان، فصلنامه طب انتظامی، 5(4)، 257-264. magiran.com/p1617651
Seyedeh Nerjes Zamani, Razieh Aminalsadat, Sahar Ashrafi, Fariborz Dortaj, Seyed Ali Zamani, (2016). Study of Mediator Role of the Police in Relationship Between Family Support and Social Support Among Adolescent Addicts Living in Hormozgan, Journal of Police Medicine, 5(4), 257-264. magiran.com/p1617651
سیده نرجس زمانی، راضیه امین السادات، سحر اشرفی، فریبرز درتاج، سید علی زمانی، بررسی نقش میانجی گرانه نیروی انتظامی در رابطه بین حمایت خانواده و حمایت اجتماعی در میان معتادین نوجوان استان هرمزگان. فصلنامه طب انتظامی، 1395؛ 5(4): 257-264. magiran.com/p1617651
Seyedeh Nerjes Zamani, Razieh Aminalsadat, Sahar Ashrafi, Fariborz Dortaj, Seyed Ali Zamani, Study of Mediator Role of the Police in Relationship Between Family Support and Social Support Among Adolescent Addicts Living in Hormozgan, Journal of Police Medicine, 2016; 5(4): 257-264. magiran.com/p1617651
سیده نرجس زمانی، راضیه امین السادات، سحر اشرفی، فریبرز درتاج، سید علی زمانی، "بررسی نقش میانجی گرانه نیروی انتظامی در رابطه بین حمایت خانواده و حمایت اجتماعی در میان معتادین نوجوان استان هرمزگان"، فصلنامه طب انتظامی 5، شماره 4 (1395): 257-264. magiran.com/p1617651
Seyedeh Nerjes Zamani, Razieh Aminalsadat, Sahar Ashrafi, Fariborz Dortaj, Seyed Ali Zamani, "Study of Mediator Role of the Police in Relationship Between Family Support and Social Support Among Adolescent Addicts Living in Hormozgan", Journal of Police Medicine 5, no.4 (2016): 257-264. magiran.com/p1617651
سیده نرجس زمانی، راضیه امین السادات، سحر اشرفی، فریبرز درتاج، سید علی زمانی، (1395). 'بررسی نقش میانجی گرانه نیروی انتظامی در رابطه بین حمایت خانواده و حمایت اجتماعی در میان معتادین نوجوان استان هرمزگان'، فصلنامه طب انتظامی، 5(4)، صص.257-264. magiran.com/p1617651
Seyedeh Nerjes Zamani, Razieh Aminalsadat, Sahar Ashrafi, Fariborz Dortaj, Seyed Ali Zamani, (2016). 'Study of Mediator Role of the Police in Relationship Between Family Support and Social Support Among Adolescent Addicts Living in Hormozgan', Journal of Police Medicine, 5(4), pp.257-264. magiran.com/p1617651
سیده نرجس زمانی؛ راضیه امین السادات؛ سحر اشرفی؛ فریبرز درتاج؛ سید علی زمانی. "بررسی نقش میانجی گرانه نیروی انتظامی در رابطه بین حمایت خانواده و حمایت اجتماعی در میان معتادین نوجوان استان هرمزگان". فصلنامه طب انتظامی، 5 ،4 ، 1395، 257-264. magiran.com/p1617651
Seyedeh Nerjes Zamani; Razieh Aminalsadat; Sahar Ashrafi; Fariborz Dortaj; Seyed Ali Zamani. "Study of Mediator Role of the Police in Relationship Between Family Support and Social Support Among Adolescent Addicts Living in Hormozgan", Journal of Police Medicine, 5, 4, 2016, 257-264. magiran.com/p1617651
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال