ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید برزین‎منش، محسن احمدی‎طهورسلطانی، احمد رضایی، (1395). تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت‎روان و منبع کنترل کارکنان یگان ویژه انتظامی استان همدان در سال 1394، فصلنامه طب انتظامی، 5(4)، 239-250. magiran.com/p1617653
Hamid Barzin Manesh, Mohsen Ahmadi Tahhur Soltani, Ahmad Rezaie, (2016). The Effect of Life Skills Training on Mental Health and Locus of Control in Hamadan Police Special Unit Staff in 2015, Journal of Police Medicine, 5(4), 239-250. magiran.com/p1617653
حمید برزین‎منش، محسن احمدی‎طهورسلطانی، احمد رضایی، تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت‎روان و منبع کنترل کارکنان یگان ویژه انتظامی استان همدان در سال 1394. فصلنامه طب انتظامی، 1395؛ 5(4): 239-250. magiran.com/p1617653
Hamid Barzin Manesh, Mohsen Ahmadi Tahhur Soltani, Ahmad Rezaie, The Effect of Life Skills Training on Mental Health and Locus of Control in Hamadan Police Special Unit Staff in 2015, Journal of Police Medicine, 2016; 5(4): 239-250. magiran.com/p1617653
حمید برزین‎منش، محسن احمدی‎طهورسلطانی، احمد رضایی، "تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت‎روان و منبع کنترل کارکنان یگان ویژه انتظامی استان همدان در سال 1394"، فصلنامه طب انتظامی 5، شماره 4 (1395): 239-250. magiran.com/p1617653
Hamid Barzin Manesh, Mohsen Ahmadi Tahhur Soltani, Ahmad Rezaie, "The Effect of Life Skills Training on Mental Health and Locus of Control in Hamadan Police Special Unit Staff in 2015", Journal of Police Medicine 5, no.4 (2016): 239-250. magiran.com/p1617653
حمید برزین‎منش، محسن احمدی‎طهورسلطانی، احمد رضایی، (1395). 'تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت‎روان و منبع کنترل کارکنان یگان ویژه انتظامی استان همدان در سال 1394'، فصلنامه طب انتظامی، 5(4)، صص.239-250. magiran.com/p1617653
Hamid Barzin Manesh, Mohsen Ahmadi Tahhur Soltani, Ahmad Rezaie, (2016). 'The Effect of Life Skills Training on Mental Health and Locus of Control in Hamadan Police Special Unit Staff in 2015', Journal of Police Medicine, 5(4), pp.239-250. magiran.com/p1617653
حمید برزین‎منش؛ محسن احمدی‎طهورسلطانی؛ احمد رضایی. "تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت‎روان و منبع کنترل کارکنان یگان ویژه انتظامی استان همدان در سال 1394". فصلنامه طب انتظامی، 5 ،4 ، 1395، 239-250. magiran.com/p1617653
Hamid Barzin Manesh; Mohsen Ahmadi Tahhur Soltani; Ahmad Rezaie. "The Effect of Life Skills Training on Mental Health and Locus of Control in Hamadan Police Special Unit Staff in 2015", Journal of Police Medicine, 5, 4, 2016, 239-250. magiran.com/p1617653
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال