ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نگین نیک سادات، مهناز صلحی، زهرا جلیلی، شایسته شیرزادی، محسن محمدی، محمودرضا گوهری، (1395). کاربرد الگوی Kirkpatrick در ارزشیابی برنامه آموزشی پیشگیری از مصرف خودسرانه داروها در زنان، نشریه گام های توسعه در آموزش پزشکی، 13(4)، 375-383. magiran.com/p1618033
Negin Niksadat, Mahnaz Solhi, Zahra Jalili, Shayesteh Shirzadi, Mohsen Mohammadi, Mahmod Reza Gohari, (2016). Application of the Kirkpatrick Model in Evaluation of the Educational Prevention Program of Self-Medication in Women, Strides in Development of Medical Education , 13(4), 375-383. magiran.com/p1618033
نگین نیک سادات، مهناز صلحی، زهرا جلیلی، شایسته شیرزادی، محسن محمدی، محمودرضا گوهری، کاربرد الگوی Kirkpatrick در ارزشیابی برنامه آموزشی پیشگیری از مصرف خودسرانه داروها در زنان. نشریه گام های توسعه در آموزش پزشکی، 1395؛ 13(4): 375-383. magiran.com/p1618033
Negin Niksadat, Mahnaz Solhi, Zahra Jalili, Shayesteh Shirzadi, Mohsen Mohammadi, Mahmod Reza Gohari, Application of the Kirkpatrick Model in Evaluation of the Educational Prevention Program of Self-Medication in Women, Strides in Development of Medical Education , 2016; 13(4): 375-383. magiran.com/p1618033
نگین نیک سادات، مهناز صلحی، زهرا جلیلی، شایسته شیرزادی، محسن محمدی، محمودرضا گوهری، "کاربرد الگوی Kirkpatrick در ارزشیابی برنامه آموزشی پیشگیری از مصرف خودسرانه داروها در زنان"، نشریه گام های توسعه در آموزش پزشکی 13، شماره 4 (1395): 375-383. magiran.com/p1618033
Negin Niksadat, Mahnaz Solhi, Zahra Jalili, Shayesteh Shirzadi, Mohsen Mohammadi, Mahmod Reza Gohari, "Application of the Kirkpatrick Model in Evaluation of the Educational Prevention Program of Self-Medication in Women", Strides in Development of Medical Education 13, no.4 (2016): 375-383. magiran.com/p1618033
نگین نیک سادات، مهناز صلحی، زهرا جلیلی، شایسته شیرزادی، محسن محمدی، محمودرضا گوهری، (1395). 'کاربرد الگوی Kirkpatrick در ارزشیابی برنامه آموزشی پیشگیری از مصرف خودسرانه داروها در زنان'، نشریه گام های توسعه در آموزش پزشکی، 13(4)، صص.375-383. magiran.com/p1618033
Negin Niksadat, Mahnaz Solhi, Zahra Jalili, Shayesteh Shirzadi, Mohsen Mohammadi, Mahmod Reza Gohari, (2016). 'Application of the Kirkpatrick Model in Evaluation of the Educational Prevention Program of Self-Medication in Women', Strides in Development of Medical Education , 13(4), pp.375-383. magiran.com/p1618033
نگین نیک سادات؛ مهناز صلحی؛ زهرا جلیلی؛ شایسته شیرزادی؛ محسن محمدی؛ محمودرضا گوهری. "کاربرد الگوی Kirkpatrick در ارزشیابی برنامه آموزشی پیشگیری از مصرف خودسرانه داروها در زنان". نشریه گام های توسعه در آموزش پزشکی، 13 ،4 ، 1395، 375-383. magiran.com/p1618033
Negin Niksadat; Mahnaz Solhi; Zahra Jalili; Shayesteh Shirzadi; Mohsen Mohammadi; Mahmod Reza Gohari. "Application of the Kirkpatrick Model in Evaluation of the Educational Prevention Program of Self-Medication in Women", Strides in Development of Medical Education , 13, 4, 2016, 375-383. magiran.com/p1618033
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال