ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی مصباح، علی رحمانی، (1395). بررسی تطبیقی مبانی «صدق و کذب» و «توریه» و احکام فقهی آنها با تاکید بر دیدگاه امام خمینی ره، فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی، 2(1)، 105. magiran.com/p1618267
Hadi Mesbah, Ali Rahmani, (2016). A Comparative Study of Principles of Lie and Mispointing Information for Secrecy and the Rules Resulting from the Both with Focus on Imam Khomeini's Viewpoint, The Research Journal Fighi & Usuli Research, 2(1), 105. magiran.com/p1618267
هادی مصباح، علی رحمانی، بررسی تطبیقی مبانی «صدق و کذب» و «توریه» و احکام فقهی آنها با تاکید بر دیدگاه امام خمینی ره. فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی، 1395؛ 2(1): 105. magiran.com/p1618267
Hadi Mesbah, Ali Rahmani, A Comparative Study of Principles of Lie and Mispointing Information for Secrecy and the Rules Resulting from the Both with Focus on Imam Khomeini's Viewpoint, The Research Journal Fighi & Usuli Research, 2016; 2(1): 105. magiran.com/p1618267
هادی مصباح، علی رحمانی، "بررسی تطبیقی مبانی «صدق و کذب» و «توریه» و احکام فقهی آنها با تاکید بر دیدگاه امام خمینی ره"، فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی 2، شماره 1 (1395): 105. magiran.com/p1618267
Hadi Mesbah, Ali Rahmani, "A Comparative Study of Principles of Lie and Mispointing Information for Secrecy and the Rules Resulting from the Both with Focus on Imam Khomeini's Viewpoint", The Research Journal Fighi & Usuli Research 2, no.1 (2016): 105. magiran.com/p1618267
هادی مصباح، علی رحمانی، (1395). 'بررسی تطبیقی مبانی «صدق و کذب» و «توریه» و احکام فقهی آنها با تاکید بر دیدگاه امام خمینی ره'، فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی، 2(1)، صص.105. magiran.com/p1618267
Hadi Mesbah, Ali Rahmani, (2016). 'A Comparative Study of Principles of Lie and Mispointing Information for Secrecy and the Rules Resulting from the Both with Focus on Imam Khomeini's Viewpoint', The Research Journal Fighi & Usuli Research, 2(1), pp.105. magiran.com/p1618267
هادی مصباح؛ علی رحمانی. "بررسی تطبیقی مبانی «صدق و کذب» و «توریه» و احکام فقهی آنها با تاکید بر دیدگاه امام خمینی ره". فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی، 2 ،1 ، 1395، 105. magiran.com/p1618267
Hadi Mesbah; Ali Rahmani. "A Comparative Study of Principles of Lie and Mispointing Information for Secrecy and the Rules Resulting from the Both with Focus on Imam Khomeini's Viewpoint", The Research Journal Fighi & Usuli Research, 2, 1, 2016, 105. magiran.com/p1618267
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال