ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بلال شاکری، (1395). بازخوانی نقش حقیقت حکم شرعی در کشف مراتب آن، فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی، 2(1)، 35. magiran.com/p1618270
Balal Shakeri, (2016). Reappraisal of the Role of Religious Precept in Discovering its Ranks, The Research Journal Fighi & Usuli Research, 2(1), 35. magiran.com/p1618270
بلال شاکری، بازخوانی نقش حقیقت حکم شرعی در کشف مراتب آن. فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی، 1395؛ 2(1): 35. magiran.com/p1618270
Balal Shakeri, Reappraisal of the Role of Religious Precept in Discovering its Ranks, The Research Journal Fighi & Usuli Research, 2016; 2(1): 35. magiran.com/p1618270
بلال شاکری، "بازخوانی نقش حقیقت حکم شرعی در کشف مراتب آن"، فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی 2، شماره 1 (1395): 35. magiran.com/p1618270
Balal Shakeri, "Reappraisal of the Role of Religious Precept in Discovering its Ranks", The Research Journal Fighi & Usuli Research 2, no.1 (2016): 35. magiran.com/p1618270
بلال شاکری، (1395). 'بازخوانی نقش حقیقت حکم شرعی در کشف مراتب آن'، فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی، 2(1)، صص.35. magiran.com/p1618270
Balal Shakeri, (2016). 'Reappraisal of the Role of Religious Precept in Discovering its Ranks', The Research Journal Fighi & Usuli Research, 2(1), pp.35. magiran.com/p1618270
بلال شاکری. "بازخوانی نقش حقیقت حکم شرعی در کشف مراتب آن". فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی، 2 ،1 ، 1395، 35. magiran.com/p1618270
Balal Shakeri. "Reappraisal of the Role of Religious Precept in Discovering its Ranks", The Research Journal Fighi & Usuli Research, 2, 1, 2016, 35. magiran.com/p1618270
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال