ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امید امیرطاهری، مصطفی زندیه، بهروز دری نوکورانی، (1395). طراحی مدل برنامه ریزی دو سطحی در زنجیره تامین غیر متمرکز تولید توزیع با در نظر گرفتن تبلیغات مشارکتی، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 14(41)، 1-38. magiran.com/p1619410
Omid Amirtaheri, Mostafa Zandieh, Behrouz Dorri, (2016). Design of Bi-Level Programming Model for a Decentralized Production-Distribution Supply Chain with Cooperative Advertising, Journal of Industrial Management Studies, 14(41), 1-38. magiran.com/p1619410
امید امیرطاهری، مصطفی زندیه، بهروز دری نوکورانی، طراحی مدل برنامه ریزی دو سطحی در زنجیره تامین غیر متمرکز تولید توزیع با در نظر گرفتن تبلیغات مشارکتی. فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 1395؛ 14(41): 1-38. magiran.com/p1619410
Omid Amirtaheri, Mostafa Zandieh, Behrouz Dorri, Design of Bi-Level Programming Model for a Decentralized Production-Distribution Supply Chain with Cooperative Advertising, Journal of Industrial Management Studies, 2016; 14(41): 1-38. magiran.com/p1619410
امید امیرطاهری، مصطفی زندیه، بهروز دری نوکورانی، "طراحی مدل برنامه ریزی دو سطحی در زنجیره تامین غیر متمرکز تولید توزیع با در نظر گرفتن تبلیغات مشارکتی"، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی 14، شماره 41 (1395): 1-38. magiran.com/p1619410
Omid Amirtaheri, Mostafa Zandieh, Behrouz Dorri, "Design of Bi-Level Programming Model for a Decentralized Production-Distribution Supply Chain with Cooperative Advertising", Journal of Industrial Management Studies 14, no.41 (2016): 1-38. magiran.com/p1619410
امید امیرطاهری، مصطفی زندیه، بهروز دری نوکورانی، (1395). 'طراحی مدل برنامه ریزی دو سطحی در زنجیره تامین غیر متمرکز تولید توزیع با در نظر گرفتن تبلیغات مشارکتی'، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 14(41)، صص.1-38. magiran.com/p1619410
Omid Amirtaheri, Mostafa Zandieh, Behrouz Dorri, (2016). 'Design of Bi-Level Programming Model for a Decentralized Production-Distribution Supply Chain with Cooperative Advertising', Journal of Industrial Management Studies, 14(41), pp.1-38. magiran.com/p1619410
امید امیرطاهری؛ مصطفی زندیه؛ بهروز دری نوکورانی. "طراحی مدل برنامه ریزی دو سطحی در زنجیره تامین غیر متمرکز تولید توزیع با در نظر گرفتن تبلیغات مشارکتی". فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 14 ،41 ، 1395، 1-38. magiran.com/p1619410
Omid Amirtaheri; Mostafa Zandieh; Behrouz Dorri. "Design of Bi-Level Programming Model for a Decentralized Production-Distribution Supply Chain with Cooperative Advertising", Journal of Industrial Management Studies, 14, 41, 2016, 1-38. magiran.com/p1619410
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال