ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمزه قربانی، مهین اشراقی، (1395). بررسی اثر آلایش کروم برروی ویژگی های ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت MnFe2-xCrxO4، نشریه پژوهش سیستم های بس ذره ای، 6(12)، 1-9. magiran.com/p1619621
Hamzeh Ghorbani, Mahin Eshraghi , (2016). Investigation of chromium doping effect on the structural and magnetic properties of MnFe2-xCrxO4 ferrite nanoparticles, Journal of Research on Many - body Systems, 6(12), 1-9. magiran.com/p1619621
حمزه قربانی، مهین اشراقی، بررسی اثر آلایش کروم برروی ویژگی های ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت MnFe2-xCrxO4. نشریه پژوهش سیستم های بس ذره ای، 1395؛ 6(12): 1-9. magiran.com/p1619621
Hamzeh Ghorbani, Mahin Eshraghi , Investigation of chromium doping effect on the structural and magnetic properties of MnFe2-xCrxO4 ferrite nanoparticles, Journal of Research on Many - body Systems, 2016; 6(12): 1-9. magiran.com/p1619621
حمزه قربانی، مهین اشراقی، "بررسی اثر آلایش کروم برروی ویژگی های ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت MnFe2-xCrxO4"، نشریه پژوهش سیستم های بس ذره ای 6، شماره 12 (1395): 1-9. magiran.com/p1619621
Hamzeh Ghorbani, Mahin Eshraghi , "Investigation of chromium doping effect on the structural and magnetic properties of MnFe2-xCrxO4 ferrite nanoparticles", Journal of Research on Many - body Systems 6, no.12 (2016): 1-9. magiran.com/p1619621
حمزه قربانی، مهین اشراقی، (1395). 'بررسی اثر آلایش کروم برروی ویژگی های ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت MnFe2-xCrxO4'، نشریه پژوهش سیستم های بس ذره ای، 6(12)، صص.1-9. magiran.com/p1619621
Hamzeh Ghorbani, Mahin Eshraghi , (2016). 'Investigation of chromium doping effect on the structural and magnetic properties of MnFe2-xCrxO4 ferrite nanoparticles', Journal of Research on Many - body Systems, 6(12), pp.1-9. magiran.com/p1619621
حمزه قربانی؛ مهین اشراقی. "بررسی اثر آلایش کروم برروی ویژگی های ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت MnFe2-xCrxO4". نشریه پژوهش سیستم های بس ذره ای، 6 ،12 ، 1395، 1-9. magiran.com/p1619621
Hamzeh Ghorbani; Mahin Eshraghi . "Investigation of chromium doping effect on the structural and magnetic properties of MnFe2-xCrxO4 ferrite nanoparticles", Journal of Research on Many - body Systems, 6, 12, 2016, 1-9. magiran.com/p1619621
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال