ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه قلی زاده ، طاهره قنبری، وحید شریفی، ندا سلطانی، سید محمد علوی، (1395). بهینه سازی تولید نشاسته توسط جلبک کلامیدوموناس رینهاردتی با روش سطح پاسخ، فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 5(19)، 11-22. magiran.com/p1619674
Fatemeh Gholizadeh, Tahereh Ghonbari, Vahid Sharifi, Neda Soltani, Seyed Mohammad Alavi, (2016). Optimization of starch production by Chlamydomonas reinhardtii using response surfaces methodology, Biological Journal of Microorganism, 5(19), 11-22. magiran.com/p1619674
فاطمه قلی زاده ، طاهره قنبری، وحید شریفی، ندا سلطانی، سید محمد علوی، بهینه سازی تولید نشاسته توسط جلبک کلامیدوموناس رینهاردتی با روش سطح پاسخ. فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 1395؛ 5(19): 11-22. magiran.com/p1619674
Fatemeh Gholizadeh, Tahereh Ghonbari, Vahid Sharifi, Neda Soltani, Seyed Mohammad Alavi, Optimization of starch production by Chlamydomonas reinhardtii using response surfaces methodology, Biological Journal of Microorganism, 2016; 5(19): 11-22. magiran.com/p1619674
فاطمه قلی زاده ، طاهره قنبری، وحید شریفی، ندا سلطانی، سید محمد علوی، "بهینه سازی تولید نشاسته توسط جلبک کلامیدوموناس رینهاردتی با روش سطح پاسخ"، فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها 5، شماره 19 (1395): 11-22. magiran.com/p1619674
Fatemeh Gholizadeh, Tahereh Ghonbari, Vahid Sharifi, Neda Soltani, Seyed Mohammad Alavi, "Optimization of starch production by Chlamydomonas reinhardtii using response surfaces methodology", Biological Journal of Microorganism 5, no.19 (2016): 11-22. magiran.com/p1619674
فاطمه قلی زاده ، طاهره قنبری، وحید شریفی، ندا سلطانی، سید محمد علوی، (1395). 'بهینه سازی تولید نشاسته توسط جلبک کلامیدوموناس رینهاردتی با روش سطح پاسخ'، فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 5(19)، صص.11-22. magiran.com/p1619674
Fatemeh Gholizadeh, Tahereh Ghonbari, Vahid Sharifi, Neda Soltani, Seyed Mohammad Alavi, (2016). 'Optimization of starch production by Chlamydomonas reinhardtii using response surfaces methodology', Biological Journal of Microorganism, 5(19), pp.11-22. magiran.com/p1619674
فاطمه قلی زاده ؛ طاهره قنبری؛ وحید شریفی؛ ندا سلطانی؛ سید محمد علوی. "بهینه سازی تولید نشاسته توسط جلبک کلامیدوموناس رینهاردتی با روش سطح پاسخ". فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 5 ،19 ، 1395، 11-22. magiran.com/p1619674
Fatemeh Gholizadeh; Tahereh Ghonbari; Vahid Sharifi; Neda Soltani; Seyed Mohammad Alavi. "Optimization of starch production by Chlamydomonas reinhardtii using response surfaces methodology", Biological Journal of Microorganism, 5, 19, 2016, 11-22. magiran.com/p1619674
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال