ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا احمدزاده، علی حسین خانی، سامان ساعدی، حسین دقیق کیا، ملیحه داداشی، جابر جعفر زاده، (1395). بررسی روند تغییرات متابولیت های خونی میش های خالص قزل و دورگ آرخار مرینوس× قزل در اواخر آبستنی، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 8(2)، 392-402. magiran.com/p1620124
Leila Ahmadzadeh, Ali Hosseinkhani, Saman Saedi, Hossein Daghigh Kia, Mailheh Dadashi, Jaber Jafarzadeh, (2016). Study of Blood Metabolites Changes of Purebred Ghezel and Crossbred Arkhar Merinos × Ghezel Ewes during Late Pregnancy, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 8(2), 392-402. magiran.com/p1620124
لیلا احمدزاده، علی حسین خانی، سامان ساعدی، حسین دقیق کیا، ملیحه داداشی، جابر جعفر زاده، بررسی روند تغییرات متابولیت های خونی میش های خالص قزل و دورگ آرخار مرینوس× قزل در اواخر آبستنی. فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 1395؛ 8(2): 392-402. magiran.com/p1620124
Leila Ahmadzadeh, Ali Hosseinkhani, Saman Saedi, Hossein Daghigh Kia, Mailheh Dadashi, Jaber Jafarzadeh, Study of Blood Metabolites Changes of Purebred Ghezel and Crossbred Arkhar Merinos × Ghezel Ewes during Late Pregnancy, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 2016; 8(2): 392-402. magiran.com/p1620124
لیلا احمدزاده، علی حسین خانی، سامان ساعدی، حسین دقیق کیا، ملیحه داداشی، جابر جعفر زاده، "بررسی روند تغییرات متابولیت های خونی میش های خالص قزل و دورگ آرخار مرینوس× قزل در اواخر آبستنی"، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران 8، شماره 2 (1395): 392-402. magiran.com/p1620124
Leila Ahmadzadeh, Ali Hosseinkhani, Saman Saedi, Hossein Daghigh Kia, Mailheh Dadashi, Jaber Jafarzadeh, "Study of Blood Metabolites Changes of Purebred Ghezel and Crossbred Arkhar Merinos × Ghezel Ewes during Late Pregnancy", Iranian Journal of Animal Science Reaserch 8, no.2 (2016): 392-402. magiran.com/p1620124
لیلا احمدزاده، علی حسین خانی، سامان ساعدی، حسین دقیق کیا، ملیحه داداشی، جابر جعفر زاده، (1395). 'بررسی روند تغییرات متابولیت های خونی میش های خالص قزل و دورگ آرخار مرینوس× قزل در اواخر آبستنی'، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 8(2)، صص.392-402. magiran.com/p1620124
Leila Ahmadzadeh, Ali Hosseinkhani, Saman Saedi, Hossein Daghigh Kia, Mailheh Dadashi, Jaber Jafarzadeh, (2016). 'Study of Blood Metabolites Changes of Purebred Ghezel and Crossbred Arkhar Merinos × Ghezel Ewes during Late Pregnancy', Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 8(2), pp.392-402. magiran.com/p1620124
لیلا احمدزاده؛ علی حسین خانی؛ سامان ساعدی؛ حسین دقیق کیا؛ ملیحه داداشی؛ جابر جعفر زاده. "بررسی روند تغییرات متابولیت های خونی میش های خالص قزل و دورگ آرخار مرینوس× قزل در اواخر آبستنی". فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 8 ،2 ، 1395، 392-402. magiran.com/p1620124
Leila Ahmadzadeh; Ali Hosseinkhani; Saman Saedi; Hossein Daghigh Kia; Mailheh Dadashi; Jaber Jafarzadeh. "Study of Blood Metabolites Changes of Purebred Ghezel and Crossbred Arkhar Merinos × Ghezel Ewes during Late Pregnancy", Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 8, 2, 2016, 392-402. magiran.com/p1620124
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال