ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حامد شریفی نسب، سیدمحمود طیب حسینی، (1394). واکاوی مقصود مشرکان از ایراد اتهام سحر به معجزات پیامبر اکرم (ص) و تبیین منشاء آن، فصلنامه کلام اسلامی، 24(96)، 47. magiran.com/p1620829
Hamid Sharifi Nasab, Mahmoud Tayeb Hosseini, (2016). An Analyses of the polytheist's intention from calling Prophet's miracles as, , 24(96), 47. magiran.com/p1620829
حامد شریفی نسب، سیدمحمود طیب حسینی، واکاوی مقصود مشرکان از ایراد اتهام سحر به معجزات پیامبر اکرم (ص) و تبیین منشاء آن. فصلنامه کلام اسلامی، 1394؛ 24(96): 47. magiran.com/p1620829
Hamid Sharifi Nasab, Mahmoud Tayeb Hosseini, An Analyses of the polytheist's intention from calling Prophet's miracles as, , 2016; 24(96): 47. magiran.com/p1620829
حامد شریفی نسب، سیدمحمود طیب حسینی، "واکاوی مقصود مشرکان از ایراد اتهام سحر به معجزات پیامبر اکرم (ص) و تبیین منشاء آن"، فصلنامه کلام اسلامی 24، شماره 96 (1394): 47. magiran.com/p1620829
Hamid Sharifi Nasab, Mahmoud Tayeb Hosseini, "An Analyses of the polytheist's intention from calling Prophet's miracles as", 24, no.96 (2016): 47. magiran.com/p1620829
حامد شریفی نسب، سیدمحمود طیب حسینی، (1394). 'واکاوی مقصود مشرکان از ایراد اتهام سحر به معجزات پیامبر اکرم (ص) و تبیین منشاء آن'، فصلنامه کلام اسلامی، 24(96)، صص.47. magiran.com/p1620829
Hamid Sharifi Nasab, Mahmoud Tayeb Hosseini, (2016). 'An Analyses of the polytheist's intention from calling Prophet's miracles as', , 24(96), pp.47. magiran.com/p1620829
حامد شریفی نسب؛ سیدمحمود طیب حسینی. "واکاوی مقصود مشرکان از ایراد اتهام سحر به معجزات پیامبر اکرم (ص) و تبیین منشاء آن". فصلنامه کلام اسلامی، 24 ،96 ، 1394، 47. magiran.com/p1620829
Hamid Sharifi Nasab; Mahmoud Tayeb Hosseini. "An Analyses of the polytheist's intention from calling Prophet's miracles as", , 24, 96, 2016, 47. magiran.com/p1620829
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال