ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرداد حاجی حسنی، دکتر کیومرث فرح بخش، دکتر محمد رضا فلسفی نژاد، دکتر سید محمد کلانتر کوشه، (1395). تاثیر طلاق والدین بر توانمندی روانشناختی پسران: یک مطالعه کیفی، فصلنامه پژوهش های مشاوره، 15(58)، 18-54. magiran.com/p1621174
, (2016). Effects of Parental Divorce on Psychological Empowerment in Boys: a qualitative study, Counseling Research & Developments, 15(58), 18-54. magiran.com/p1621174
مهرداد حاجی حسنی، دکتر کیومرث فرح بخش، دکتر محمد رضا فلسفی نژاد، دکتر سید محمد کلانتر کوشه، تاثیر طلاق والدین بر توانمندی روانشناختی پسران: یک مطالعه کیفی. فصلنامه پژوهش های مشاوره، 1395؛ 15(58): 18-54. magiran.com/p1621174
, Effects of Parental Divorce on Psychological Empowerment in Boys: a qualitative study, Counseling Research & Developments, 2016; 15(58): 18-54. magiran.com/p1621174
مهرداد حاجی حسنی، دکتر کیومرث فرح بخش، دکتر محمد رضا فلسفی نژاد، دکتر سید محمد کلانتر کوشه، "تاثیر طلاق والدین بر توانمندی روانشناختی پسران: یک مطالعه کیفی"، فصلنامه پژوهش های مشاوره 15، شماره 58 (1395): 18-54. magiran.com/p1621174
, "Effects of Parental Divorce on Psychological Empowerment in Boys: a qualitative study", Counseling Research & Developments 15, no.58 (2016): 18-54. magiran.com/p1621174
مهرداد حاجی حسنی، دکتر کیومرث فرح بخش، دکتر محمد رضا فلسفی نژاد، دکتر سید محمد کلانتر کوشه، (1395). 'تاثیر طلاق والدین بر توانمندی روانشناختی پسران: یک مطالعه کیفی'، فصلنامه پژوهش های مشاوره، 15(58)، صص.18-54. magiran.com/p1621174
, (2016). 'Effects of Parental Divorce on Psychological Empowerment in Boys: a qualitative study', Counseling Research & Developments, 15(58), pp.18-54. magiran.com/p1621174
مهرداد حاجی حسنی؛ دکتر کیومرث فرح بخش؛ دکتر محمد رضا فلسفی نژاد؛ دکتر سید محمد کلانتر کوشه. "تاثیر طلاق والدین بر توانمندی روانشناختی پسران: یک مطالعه کیفی". فصلنامه پژوهش های مشاوره، 15 ،58 ، 1395، 18-54. magiran.com/p1621174
. "Effects of Parental Divorce on Psychological Empowerment in Boys: a qualitative study", Counseling Research & Developments, 15, 58, 2016, 18-54. magiran.com/p1621174
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال