ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکتر سیده سمیرا موسوی، دکتر یدالله زرگر، دکتر ایران داودی، دکتر عبدالزهرا نعامی، (1395). اثربخشی مداخله سوگ بیمارگون بر نشانگان سوگ بیمارگون: پژوهش مورد منفرد، فصلنامه پژوهش های مشاوره، 15(58)، 135-155. magiran.com/p1621177
Dr Seyyedeh Samira Mousavi, Dr Yadollah Zargar, Dr Iran Davodi, Dr Abdozahra Naami, (2016). The Effectiveness of complicated grief treatment on symptoms of complicated grief: A single case research, Counseling Research & Developments, 15(58), 135-155. magiran.com/p1621177
دکتر سیده سمیرا موسوی، دکتر یدالله زرگر، دکتر ایران داودی، دکتر عبدالزهرا نعامی، اثربخشی مداخله سوگ بیمارگون بر نشانگان سوگ بیمارگون: پژوهش مورد منفرد. فصلنامه پژوهش های مشاوره، 1395؛ 15(58): 135-155. magiran.com/p1621177
Dr Seyyedeh Samira Mousavi, Dr Yadollah Zargar, Dr Iran Davodi, Dr Abdozahra Naami, The Effectiveness of complicated grief treatment on symptoms of complicated grief: A single case research, Counseling Research & Developments, 2016; 15(58): 135-155. magiran.com/p1621177
دکتر سیده سمیرا موسوی، دکتر یدالله زرگر، دکتر ایران داودی، دکتر عبدالزهرا نعامی، "اثربخشی مداخله سوگ بیمارگون بر نشانگان سوگ بیمارگون: پژوهش مورد منفرد"، فصلنامه پژوهش های مشاوره 15، شماره 58 (1395): 135-155. magiran.com/p1621177
Dr Seyyedeh Samira Mousavi, Dr Yadollah Zargar, Dr Iran Davodi, Dr Abdozahra Naami, "The Effectiveness of complicated grief treatment on symptoms of complicated grief: A single case research", Counseling Research & Developments 15, no.58 (2016): 135-155. magiran.com/p1621177
دکتر سیده سمیرا موسوی، دکتر یدالله زرگر، دکتر ایران داودی، دکتر عبدالزهرا نعامی، (1395). 'اثربخشی مداخله سوگ بیمارگون بر نشانگان سوگ بیمارگون: پژوهش مورد منفرد'، فصلنامه پژوهش های مشاوره، 15(58)، صص.135-155. magiran.com/p1621177
Dr Seyyedeh Samira Mousavi, Dr Yadollah Zargar, Dr Iran Davodi, Dr Abdozahra Naami, (2016). 'The Effectiveness of complicated grief treatment on symptoms of complicated grief: A single case research', Counseling Research & Developments, 15(58), pp.135-155. magiran.com/p1621177
دکتر سیده سمیرا موسوی؛ دکتر یدالله زرگر؛ دکتر ایران داودی؛ دکتر عبدالزهرا نعامی. "اثربخشی مداخله سوگ بیمارگون بر نشانگان سوگ بیمارگون: پژوهش مورد منفرد". فصلنامه پژوهش های مشاوره، 15 ،58 ، 1395، 135-155. magiran.com/p1621177
Dr Seyyedeh Samira Mousavi; Dr Yadollah Zargar; Dr Iran Davodi; Dr Abdozahra Naami. "The Effectiveness of complicated grief treatment on symptoms of complicated grief: A single case research", Counseling Research & Developments, 15, 58, 2016, 135-155. magiran.com/p1621177
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال