ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی شیخ الاسلامی، حسین قمری کیوی، شکوفه رمضانی، (1395). اثربخشی امید درمانی بر شادکامی مردان ناتوان جسمی-حرکتی، فصلنامه پژوهش های مشاوره، 15(58)، 96-112. magiran.com/p1621179
Ali Sheykholeslami, Hosein Ghamari Qivi, Shokufehe Ramezani, (2016). The Effectiveness of Hope Therapy on Happiness of Physical-Motor Disable Male, Counseling Research & Developments, 15(58), 96-112. magiran.com/p1621179
علی شیخ الاسلامی، حسین قمری کیوی، شکوفه رمضانی، اثربخشی امید درمانی بر شادکامی مردان ناتوان جسمی-حرکتی. فصلنامه پژوهش های مشاوره، 1395؛ 15(58): 96-112. magiran.com/p1621179
Ali Sheykholeslami, Hosein Ghamari Qivi, Shokufehe Ramezani, The Effectiveness of Hope Therapy on Happiness of Physical-Motor Disable Male, Counseling Research & Developments, 2016; 15(58): 96-112. magiran.com/p1621179
علی شیخ الاسلامی، حسین قمری کیوی، شکوفه رمضانی، "اثربخشی امید درمانی بر شادکامی مردان ناتوان جسمی-حرکتی"، فصلنامه پژوهش های مشاوره 15، شماره 58 (1395): 96-112. magiran.com/p1621179
Ali Sheykholeslami, Hosein Ghamari Qivi, Shokufehe Ramezani, "The Effectiveness of Hope Therapy on Happiness of Physical-Motor Disable Male", Counseling Research & Developments 15, no.58 (2016): 96-112. magiran.com/p1621179
علی شیخ الاسلامی، حسین قمری کیوی، شکوفه رمضانی، (1395). 'اثربخشی امید درمانی بر شادکامی مردان ناتوان جسمی-حرکتی'، فصلنامه پژوهش های مشاوره، 15(58)، صص.96-112. magiran.com/p1621179
Ali Sheykholeslami, Hosein Ghamari Qivi, Shokufehe Ramezani, (2016). 'The Effectiveness of Hope Therapy on Happiness of Physical-Motor Disable Male', Counseling Research & Developments, 15(58), pp.96-112. magiran.com/p1621179
علی شیخ الاسلامی؛ حسین قمری کیوی؛ شکوفه رمضانی. "اثربخشی امید درمانی بر شادکامی مردان ناتوان جسمی-حرکتی". فصلنامه پژوهش های مشاوره، 15 ،58 ، 1395، 96-112. magiran.com/p1621179
Ali Sheykholeslami; Hosein Ghamari Qivi; Shokufehe Ramezani. "The Effectiveness of Hope Therapy on Happiness of Physical-Motor Disable Male", Counseling Research & Developments, 15, 58, 2016, 96-112. magiran.com/p1621179
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال