ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا جمشیدنیا، کامبیز ابراری واجاری، اکبر سهرابی، غلام حسن ویس کرمی، (1395). تاثیر جنگل کاری گونه های سوزنی برگ و پهن برگ بر برخی ویژگی های خاک جنگل کاری ریمله-لرستان، نشریه پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب)، 30(3)، 357-365. magiran.com/p1621275
Z. Jamshidinia, K. Abrari Vajari , A. Sohrabi, G.H. Veiskarami, (2016). Effect of Needle- and Broad-Leaved Species Plantation on Some Soil Properties in Reymaleh Region, Lorestan, Iranian Journal of Soil Research, 30(3), 357-365. magiran.com/p1621275
زهرا جمشیدنیا، کامبیز ابراری واجاری، اکبر سهرابی، غلام حسن ویس کرمی، تاثیر جنگل کاری گونه های سوزنی برگ و پهن برگ بر برخی ویژگی های خاک جنگل کاری ریمله-لرستان. نشریه پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب)، 1395؛ 30(3): 357-365. magiran.com/p1621275
Z. Jamshidinia, K. Abrari Vajari , A. Sohrabi, G.H. Veiskarami, Effect of Needle- and Broad-Leaved Species Plantation on Some Soil Properties in Reymaleh Region, Lorestan, Iranian Journal of Soil Research, 2016; 30(3): 357-365. magiran.com/p1621275
زهرا جمشیدنیا، کامبیز ابراری واجاری، اکبر سهرابی، غلام حسن ویس کرمی، "تاثیر جنگل کاری گونه های سوزنی برگ و پهن برگ بر برخی ویژگی های خاک جنگل کاری ریمله-لرستان"، نشریه پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب) 30، شماره 3 (1395): 357-365. magiran.com/p1621275
Z. Jamshidinia, K. Abrari Vajari , A. Sohrabi, G.H. Veiskarami, "Effect of Needle- and Broad-Leaved Species Plantation on Some Soil Properties in Reymaleh Region, Lorestan", Iranian Journal of Soil Research 30, no.3 (2016): 357-365. magiran.com/p1621275
زهرا جمشیدنیا، کامبیز ابراری واجاری، اکبر سهرابی، غلام حسن ویس کرمی، (1395). 'تاثیر جنگل کاری گونه های سوزنی برگ و پهن برگ بر برخی ویژگی های خاک جنگل کاری ریمله-لرستان'، نشریه پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب)، 30(3)، صص.357-365. magiran.com/p1621275
Z. Jamshidinia, K. Abrari Vajari , A. Sohrabi, G.H. Veiskarami, (2016). 'Effect of Needle- and Broad-Leaved Species Plantation on Some Soil Properties in Reymaleh Region, Lorestan', Iranian Journal of Soil Research, 30(3), pp.357-365. magiran.com/p1621275
زهرا جمشیدنیا؛ کامبیز ابراری واجاری؛ اکبر سهرابی؛ غلام حسن ویس کرمی. "تاثیر جنگل کاری گونه های سوزنی برگ و پهن برگ بر برخی ویژگی های خاک جنگل کاری ریمله-لرستان". نشریه پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب)، 30 ،3 ، 1395، 357-365. magiran.com/p1621275
Z. Jamshidinia; K. Abrari Vajari ; A. Sohrabi; G.H. Veiskarami. "Effect of Needle- and Broad-Leaved Species Plantation on Some Soil Properties in Reymaleh Region, Lorestan", Iranian Journal of Soil Research, 30, 3, 2016, 357-365. magiran.com/p1621275
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال