ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرهاد ابراهیمی، مجید رئوف، (1395). اثر تغییر کاربری اراضی بر هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک در شرایط غیرماندگار و ارزیابی برخی اطلاعات جهانی، نشریه پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب)، 30(3)، 319-328. magiran.com/p1621278
F. Ebrahimi , M. Raoof, (2016). Effect of Land use Change on Unsaturated Hydraulic Conductivity under Unsteady State Flow Condition and Evaluation of Some Global Databases, Iranian Journal of Soil Research, 30(3), 319-328. magiran.com/p1621278
فرهاد ابراهیمی، مجید رئوف، اثر تغییر کاربری اراضی بر هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک در شرایط غیرماندگار و ارزیابی برخی اطلاعات جهانی. نشریه پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب)، 1395؛ 30(3): 319-328. magiran.com/p1621278
F. Ebrahimi , M. Raoof, Effect of Land use Change on Unsaturated Hydraulic Conductivity under Unsteady State Flow Condition and Evaluation of Some Global Databases, Iranian Journal of Soil Research, 2016; 30(3): 319-328. magiran.com/p1621278
فرهاد ابراهیمی، مجید رئوف، "اثر تغییر کاربری اراضی بر هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک در شرایط غیرماندگار و ارزیابی برخی اطلاعات جهانی"، نشریه پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب) 30، شماره 3 (1395): 319-328. magiran.com/p1621278
F. Ebrahimi , M. Raoof, "Effect of Land use Change on Unsaturated Hydraulic Conductivity under Unsteady State Flow Condition and Evaluation of Some Global Databases", Iranian Journal of Soil Research 30, no.3 (2016): 319-328. magiran.com/p1621278
فرهاد ابراهیمی، مجید رئوف، (1395). 'اثر تغییر کاربری اراضی بر هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک در شرایط غیرماندگار و ارزیابی برخی اطلاعات جهانی'، نشریه پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب)، 30(3)، صص.319-328. magiran.com/p1621278
F. Ebrahimi , M. Raoof, (2016). 'Effect of Land use Change on Unsaturated Hydraulic Conductivity under Unsteady State Flow Condition and Evaluation of Some Global Databases', Iranian Journal of Soil Research, 30(3), pp.319-328. magiran.com/p1621278
فرهاد ابراهیمی؛ مجید رئوف. "اثر تغییر کاربری اراضی بر هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک در شرایط غیرماندگار و ارزیابی برخی اطلاعات جهانی". نشریه پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب)، 30 ،3 ، 1395، 319-328. magiran.com/p1621278
F. Ebrahimi ; M. Raoof. "Effect of Land use Change on Unsaturated Hydraulic Conductivity under Unsteady State Flow Condition and Evaluation of Some Global Databases", Iranian Journal of Soil Research, 30, 3, 2016, 319-328. magiran.com/p1621278
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال