ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ترانه امامقلی خوشه چین، زهره کشاورز ، مریم افراخته، الهام شکیبازاده، سقراط فقیه زاده، (1395). تبیین تجربه مادران مبتلا به دیابت بارداری در مورد عوامل موثر بر خود مراقبتی: یک مطالعه کیفی، مجله بالینی پرستاری و مامایی، 5(4)، 76-89. magiran.com/p1621536
Taraneh Khooshehchin, Zohra Keshavarz , Maryam Afrakhteh, Alham Shakibazadeh, Soghrat Faghihzadeh, (2016). Explanation the experiences of mothers with gestational diabetes about the factors affecting self-care: A qualitative study, Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 5(4), 76-89. magiran.com/p1621536
ترانه امامقلی خوشه چین، زهره کشاورز ، مریم افراخته، الهام شکیبازاده، سقراط فقیه زاده، تبیین تجربه مادران مبتلا به دیابت بارداری در مورد عوامل موثر بر خود مراقبتی: یک مطالعه کیفی. مجله بالینی پرستاری و مامایی، 1395؛ 5(4): 76-89. magiran.com/p1621536
Taraneh Khooshehchin, Zohra Keshavarz , Maryam Afrakhteh, Alham Shakibazadeh, Soghrat Faghihzadeh, Explanation the experiences of mothers with gestational diabetes about the factors affecting self-care: A qualitative study, Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 2016; 5(4): 76-89. magiran.com/p1621536
ترانه امامقلی خوشه چین، زهره کشاورز ، مریم افراخته، الهام شکیبازاده، سقراط فقیه زاده، "تبیین تجربه مادران مبتلا به دیابت بارداری در مورد عوامل موثر بر خود مراقبتی: یک مطالعه کیفی"، مجله بالینی پرستاری و مامایی 5، شماره 4 (1395): 76-89. magiran.com/p1621536
Taraneh Khooshehchin, Zohra Keshavarz , Maryam Afrakhteh, Alham Shakibazadeh, Soghrat Faghihzadeh, "Explanation the experiences of mothers with gestational diabetes about the factors affecting self-care: A qualitative study", Journal of Clinical Nursing and Midwifery 5, no.4 (2016): 76-89. magiran.com/p1621536
ترانه امامقلی خوشه چین، زهره کشاورز ، مریم افراخته، الهام شکیبازاده، سقراط فقیه زاده، (1395). 'تبیین تجربه مادران مبتلا به دیابت بارداری در مورد عوامل موثر بر خود مراقبتی: یک مطالعه کیفی'، مجله بالینی پرستاری و مامایی، 5(4)، صص.76-89. magiran.com/p1621536
Taraneh Khooshehchin, Zohra Keshavarz , Maryam Afrakhteh, Alham Shakibazadeh, Soghrat Faghihzadeh, (2016). 'Explanation the experiences of mothers with gestational diabetes about the factors affecting self-care: A qualitative study', Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 5(4), pp.76-89. magiran.com/p1621536
ترانه امامقلی خوشه چین؛ زهره کشاورز ؛ مریم افراخته؛ الهام شکیبازاده؛ سقراط فقیه زاده. "تبیین تجربه مادران مبتلا به دیابت بارداری در مورد عوامل موثر بر خود مراقبتی: یک مطالعه کیفی". مجله بالینی پرستاری و مامایی، 5 ،4 ، 1395، 76-89. magiran.com/p1621536
Taraneh Khooshehchin; Zohra Keshavarz ; Maryam Afrakhteh; Alham Shakibazadeh; Soghrat Faghihzadeh. "Explanation the experiences of mothers with gestational diabetes about the factors affecting self-care: A qualitative study", Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 5, 4, 2016, 76-89. magiran.com/p1621536
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال