ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهین معینی ، محسن شهریاری، حجت الله یوسفی، جعفر اسفندیاری، معصومه بابااحمدی، (1395). بررسی شدت زخم و ارتباط آن با عوامل مستعد کننده در بیماران زخم پای دیابتی، مجله بالینی پرستاری و مامایی، 5(4)، 67-75. magiran.com/p1621537
Mahin Moeini , Mohsen Shahriari, Hojatallah Yousefi, Gafar Esfandiari, Masoumah Babaahmadi, (2016). An investigation on the wound severity and its association with predisposing factors in patients with diabetic foot, Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 5(4), 67-75. magiran.com/p1621537
مهین معینی ، محسن شهریاری، حجت الله یوسفی، جعفر اسفندیاری، معصومه بابااحمدی، بررسی شدت زخم و ارتباط آن با عوامل مستعد کننده در بیماران زخم پای دیابتی. مجله بالینی پرستاری و مامایی، 1395؛ 5(4): 67-75. magiran.com/p1621537
Mahin Moeini , Mohsen Shahriari, Hojatallah Yousefi, Gafar Esfandiari, Masoumah Babaahmadi, An investigation on the wound severity and its association with predisposing factors in patients with diabetic foot, Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 2016; 5(4): 67-75. magiran.com/p1621537
مهین معینی ، محسن شهریاری، حجت الله یوسفی، جعفر اسفندیاری، معصومه بابااحمدی، "بررسی شدت زخم و ارتباط آن با عوامل مستعد کننده در بیماران زخم پای دیابتی"، مجله بالینی پرستاری و مامایی 5، شماره 4 (1395): 67-75. magiran.com/p1621537
Mahin Moeini , Mohsen Shahriari, Hojatallah Yousefi, Gafar Esfandiari, Masoumah Babaahmadi, "An investigation on the wound severity and its association with predisposing factors in patients with diabetic foot", Journal of Clinical Nursing and Midwifery 5, no.4 (2016): 67-75. magiran.com/p1621537
مهین معینی ، محسن شهریاری، حجت الله یوسفی، جعفر اسفندیاری، معصومه بابااحمدی، (1395). 'بررسی شدت زخم و ارتباط آن با عوامل مستعد کننده در بیماران زخم پای دیابتی'، مجله بالینی پرستاری و مامایی، 5(4)، صص.67-75. magiran.com/p1621537
Mahin Moeini , Mohsen Shahriari, Hojatallah Yousefi, Gafar Esfandiari, Masoumah Babaahmadi, (2016). 'An investigation on the wound severity and its association with predisposing factors in patients with diabetic foot', Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 5(4), pp.67-75. magiran.com/p1621537
مهین معینی ؛ محسن شهریاری؛ حجت الله یوسفی؛ جعفر اسفندیاری؛ معصومه بابااحمدی. "بررسی شدت زخم و ارتباط آن با عوامل مستعد کننده در بیماران زخم پای دیابتی". مجله بالینی پرستاری و مامایی، 5 ،4 ، 1395، 67-75. magiran.com/p1621537
Mahin Moeini ; Mohsen Shahriari; Hojatallah Yousefi; Gafar Esfandiari; Masoumah Babaahmadi. "An investigation on the wound severity and its association with predisposing factors in patients with diabetic foot", Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 5, 4, 2016, 67-75. magiran.com/p1621537
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال