ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سجاد رحیمی پردنجانی، بهراد پورمحمدی، سعید امینی، ظاهر خزایی، حجت الله مرادی ، (1395). ارزیابی مهارت های کوانتومی پرستاران شاغل در بیمارستان های آیت الله کاشانی و هاجر شهرکرد در سال 1394، مجله بالینی پرستاری و مامایی، 5(4)، 58-66. magiran.com/p1621538
Sajjad Rahimi Pordanjani, Behrad Pourmohammadi, Saeed Amini, Zaher Khazaei, Hojat Allah Moradi , (2016). Assessment on Quantum skills of employed nurses in Ayatollah Kashani and Hajar Hospitals of Shahrekord city in 2015, Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 5(4), 58-66. magiran.com/p1621538
سجاد رحیمی پردنجانی، بهراد پورمحمدی، سعید امینی، ظاهر خزایی، حجت الله مرادی ، ارزیابی مهارت های کوانتومی پرستاران شاغل در بیمارستان های آیت الله کاشانی و هاجر شهرکرد در سال 1394. مجله بالینی پرستاری و مامایی، 1395؛ 5(4): 58-66. magiran.com/p1621538
Sajjad Rahimi Pordanjani, Behrad Pourmohammadi, Saeed Amini, Zaher Khazaei, Hojat Allah Moradi , Assessment on Quantum skills of employed nurses in Ayatollah Kashani and Hajar Hospitals of Shahrekord city in 2015, Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 2016; 5(4): 58-66. magiran.com/p1621538
سجاد رحیمی پردنجانی، بهراد پورمحمدی، سعید امینی، ظاهر خزایی، حجت الله مرادی ، "ارزیابی مهارت های کوانتومی پرستاران شاغل در بیمارستان های آیت الله کاشانی و هاجر شهرکرد در سال 1394"، مجله بالینی پرستاری و مامایی 5، شماره 4 (1395): 58-66. magiran.com/p1621538
Sajjad Rahimi Pordanjani, Behrad Pourmohammadi, Saeed Amini, Zaher Khazaei, Hojat Allah Moradi , "Assessment on Quantum skills of employed nurses in Ayatollah Kashani and Hajar Hospitals of Shahrekord city in 2015", Journal of Clinical Nursing and Midwifery 5, no.4 (2016): 58-66. magiran.com/p1621538
سجاد رحیمی پردنجانی، بهراد پورمحمدی، سعید امینی، ظاهر خزایی، حجت الله مرادی ، (1395). 'ارزیابی مهارت های کوانتومی پرستاران شاغل در بیمارستان های آیت الله کاشانی و هاجر شهرکرد در سال 1394'، مجله بالینی پرستاری و مامایی، 5(4)، صص.58-66. magiran.com/p1621538
Sajjad Rahimi Pordanjani, Behrad Pourmohammadi, Saeed Amini, Zaher Khazaei, Hojat Allah Moradi , (2016). 'Assessment on Quantum skills of employed nurses in Ayatollah Kashani and Hajar Hospitals of Shahrekord city in 2015', Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 5(4), pp.58-66. magiran.com/p1621538
سجاد رحیمی پردنجانی؛ بهراد پورمحمدی؛ سعید امینی؛ ظاهر خزایی؛ حجت الله مرادی . "ارزیابی مهارت های کوانتومی پرستاران شاغل در بیمارستان های آیت الله کاشانی و هاجر شهرکرد در سال 1394". مجله بالینی پرستاری و مامایی، 5 ،4 ، 1395، 58-66. magiran.com/p1621538
Sajjad Rahimi Pordanjani; Behrad Pourmohammadi; Saeed Amini; Zaher Khazaei; Hojat Allah Moradi . "Assessment on Quantum skills of employed nurses in Ayatollah Kashani and Hajar Hospitals of Shahrekord city in 2015", Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 5, 4, 2016, 58-66. magiran.com/p1621538
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال