ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرجان علیزاده، سید فیض الله افرازی زاده ، منصور ترک، امین دهقان، (1395). تحلیل عامل و اعتباریابی پرسشنامه تنظیم شناختی در محل کار (شاخص سلامت روانی در محل کار)، مجله بالینی پرستاری و مامایی، 5(4)، 47-57. magiran.com/p1621540
Marjan Alizadeh, Seyed Feyzallh Afrazizadeh , Mansor Tork, Amin Dehghan, (2016). Factor structure and validity of Cognitive adjustment as an indicator of psychological health at work, Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 5(4), 47-57. magiran.com/p1621540
مرجان علیزاده، سید فیض الله افرازی زاده ، منصور ترک، امین دهقان، تحلیل عامل و اعتباریابی پرسشنامه تنظیم شناختی در محل کار (شاخص سلامت روانی در محل کار). مجله بالینی پرستاری و مامایی، 1395؛ 5(4): 47-57. magiran.com/p1621540
Marjan Alizadeh, Seyed Feyzallh Afrazizadeh , Mansor Tork, Amin Dehghan, Factor structure and validity of Cognitive adjustment as an indicator of psychological health at work, Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 2016; 5(4): 47-57. magiran.com/p1621540
مرجان علیزاده، سید فیض الله افرازی زاده ، منصور ترک، امین دهقان، "تحلیل عامل و اعتباریابی پرسشنامه تنظیم شناختی در محل کار (شاخص سلامت روانی در محل کار)"، مجله بالینی پرستاری و مامایی 5، شماره 4 (1395): 47-57. magiran.com/p1621540
Marjan Alizadeh, Seyed Feyzallh Afrazizadeh , Mansor Tork, Amin Dehghan, "Factor structure and validity of Cognitive adjustment as an indicator of psychological health at work", Journal of Clinical Nursing and Midwifery 5, no.4 (2016): 47-57. magiran.com/p1621540
مرجان علیزاده، سید فیض الله افرازی زاده ، منصور ترک، امین دهقان، (1395). 'تحلیل عامل و اعتباریابی پرسشنامه تنظیم شناختی در محل کار (شاخص سلامت روانی در محل کار)'، مجله بالینی پرستاری و مامایی، 5(4)، صص.47-57. magiran.com/p1621540
Marjan Alizadeh, Seyed Feyzallh Afrazizadeh , Mansor Tork, Amin Dehghan, (2016). 'Factor structure and validity of Cognitive adjustment as an indicator of psychological health at work', Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 5(4), pp.47-57. magiran.com/p1621540
مرجان علیزاده؛ سید فیض الله افرازی زاده ؛ منصور ترک؛ امین دهقان. "تحلیل عامل و اعتباریابی پرسشنامه تنظیم شناختی در محل کار (شاخص سلامت روانی در محل کار)". مجله بالینی پرستاری و مامایی، 5 ،4 ، 1395، 47-57. magiran.com/p1621540
Marjan Alizadeh; Seyed Feyzallh Afrazizadeh ; Mansor Tork; Amin Dehghan. "Factor structure and validity of Cognitive adjustment as an indicator of psychological health at work", Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 5, 4, 2016, 47-57. magiran.com/p1621540
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال