ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
راضیه سادات بهادر، عصمت نوحی ، یونس جهان، (1395). ارتباط ارائه مراقبت تسکینی با کیفیت زندگی در مبتلایان به نارسایی مزمن قلبی در سال 1394-1393، مجله بالینی پرستاری و مامایی، 5(4)، 35-46. magiran.com/p1621541
Raziyeh Sadat Bahador, Esmat Nouhi , Younes Jahani, (2016). The study of palliative care and its relationship with quality of life in patients with chronic heart failure. in 2014-2015, Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 5(4), 35-46. magiran.com/p1621541
راضیه سادات بهادر، عصمت نوحی ، یونس جهان، ارتباط ارائه مراقبت تسکینی با کیفیت زندگی در مبتلایان به نارسایی مزمن قلبی در سال 1394-1393. مجله بالینی پرستاری و مامایی، 1395؛ 5(4): 35-46. magiran.com/p1621541
Raziyeh Sadat Bahador, Esmat Nouhi , Younes Jahani, The study of palliative care and its relationship with quality of life in patients with chronic heart failure. in 2014-2015, Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 2016; 5(4): 35-46. magiran.com/p1621541
راضیه سادات بهادر، عصمت نوحی ، یونس جهان، "ارتباط ارائه مراقبت تسکینی با کیفیت زندگی در مبتلایان به نارسایی مزمن قلبی در سال 1394-1393"، مجله بالینی پرستاری و مامایی 5، شماره 4 (1395): 35-46. magiran.com/p1621541
Raziyeh Sadat Bahador, Esmat Nouhi , Younes Jahani, "The study of palliative care and its relationship with quality of life in patients with chronic heart failure. in 2014-2015", Journal of Clinical Nursing and Midwifery 5, no.4 (2016): 35-46. magiran.com/p1621541
راضیه سادات بهادر، عصمت نوحی ، یونس جهان، (1395). 'ارتباط ارائه مراقبت تسکینی با کیفیت زندگی در مبتلایان به نارسایی مزمن قلبی در سال 1394-1393'، مجله بالینی پرستاری و مامایی، 5(4)، صص.35-46. magiran.com/p1621541
Raziyeh Sadat Bahador, Esmat Nouhi , Younes Jahani, (2016). 'The study of palliative care and its relationship with quality of life in patients with chronic heart failure. in 2014-2015', Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 5(4), pp.35-46. magiran.com/p1621541
راضیه سادات بهادر؛ عصمت نوحی ؛ یونس جهان. "ارتباط ارائه مراقبت تسکینی با کیفیت زندگی در مبتلایان به نارسایی مزمن قلبی در سال 1394-1393". مجله بالینی پرستاری و مامایی، 5 ،4 ، 1395، 35-46. magiran.com/p1621541
Raziyeh Sadat Bahador; Esmat Nouhi ; Younes Jahani. "The study of palliative care and its relationship with quality of life in patients with chronic heart failure. in 2014-2015", Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 5, 4, 2016, 35-46. magiran.com/p1621541
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال