ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسرین فدایی اقدم، ملیحه عامری ، سمیه رضایی، فاطمه مهرآور، سوده سادات حسینی، بیتا میر هاشمی، (1395). بررسی تنش روانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به کلینیک دیابت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 1393، مجله بالینی پرستاری و مامایی، 5(4)، 13-21. magiran.com/p1621547
Nasrin Fadaeaghdam, Maliheh Ameri , Somaye Rezaei, Fatemeh Mehravar, Soodeh Sadat Hoseini, Beta Merhashemi, (2016). Assessment of psychological distress and related factors in type 2 diabetic patients in diabetes center of Shahroud University of medical sciences in 2014, Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 5(4), 13-21. magiran.com/p1621547
نسرین فدایی اقدم، ملیحه عامری ، سمیه رضایی، فاطمه مهرآور، سوده سادات حسینی، بیتا میر هاشمی، بررسی تنش روانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به کلینیک دیابت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 1393. مجله بالینی پرستاری و مامایی، 1395؛ 5(4): 13-21. magiran.com/p1621547
Nasrin Fadaeaghdam, Maliheh Ameri , Somaye Rezaei, Fatemeh Mehravar, Soodeh Sadat Hoseini, Beta Merhashemi, Assessment of psychological distress and related factors in type 2 diabetic patients in diabetes center of Shahroud University of medical sciences in 2014, Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 2016; 5(4): 13-21. magiran.com/p1621547
نسرین فدایی اقدم، ملیحه عامری ، سمیه رضایی، فاطمه مهرآور، سوده سادات حسینی، بیتا میر هاشمی، "بررسی تنش روانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به کلینیک دیابت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 1393"، مجله بالینی پرستاری و مامایی 5، شماره 4 (1395): 13-21. magiran.com/p1621547
Nasrin Fadaeaghdam, Maliheh Ameri , Somaye Rezaei, Fatemeh Mehravar, Soodeh Sadat Hoseini, Beta Merhashemi, "Assessment of psychological distress and related factors in type 2 diabetic patients in diabetes center of Shahroud University of medical sciences in 2014", Journal of Clinical Nursing and Midwifery 5, no.4 (2016): 13-21. magiran.com/p1621547
نسرین فدایی اقدم، ملیحه عامری ، سمیه رضایی، فاطمه مهرآور، سوده سادات حسینی، بیتا میر هاشمی، (1395). 'بررسی تنش روانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به کلینیک دیابت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 1393'، مجله بالینی پرستاری و مامایی، 5(4)، صص.13-21. magiran.com/p1621547
Nasrin Fadaeaghdam, Maliheh Ameri , Somaye Rezaei, Fatemeh Mehravar, Soodeh Sadat Hoseini, Beta Merhashemi, (2016). 'Assessment of psychological distress and related factors in type 2 diabetic patients in diabetes center of Shahroud University of medical sciences in 2014', Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 5(4), pp.13-21. magiran.com/p1621547
نسرین فدایی اقدم؛ ملیحه عامری ؛ سمیه رضایی؛ فاطمه مهرآور؛ سوده سادات حسینی؛ بیتا میر هاشمی. "بررسی تنش روانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به کلینیک دیابت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 1393". مجله بالینی پرستاری و مامایی، 5 ،4 ، 1395، 13-21. magiran.com/p1621547
Nasrin Fadaeaghdam; Maliheh Ameri ; Somaye Rezaei; Fatemeh Mehravar; Soodeh Sadat Hoseini; Beta Merhashemi. "Assessment of psychological distress and related factors in type 2 diabetic patients in diabetes center of Shahroud University of medical sciences in 2014", Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 5, 4, 2016, 13-21. magiran.com/p1621547
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال