ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد قهرمان زاده ، قادر دشتی، زهرا رسولی بیرامی، (1395). بررسی تلاطم و همبستگی تلاطم قیمت در سطوح عمودی بازار دام و طیور کشور: کاربرد مدل‎های همبستگی شرطی ثابت و پویا، فصلنامه اقتصاد کشاورزی، 10(3)، 19-46. magiran.com/p1621611
Mohammad Ghahremanzadeh , (2016). Price Volatility and Conditional Correlation of Livestock and Poultry Vertical Market Levels in Iran: Using Constant and Time varying Conditional Correlation Models, Agricultural Economics, 10(3), 19-46. magiran.com/p1621611
محمد قهرمان زاده ، قادر دشتی، زهرا رسولی بیرامی، بررسی تلاطم و همبستگی تلاطم قیمت در سطوح عمودی بازار دام و طیور کشور: کاربرد مدل‎های همبستگی شرطی ثابت و پویا. فصلنامه اقتصاد کشاورزی، 1395؛ 10(3): 19-46. magiran.com/p1621611
Mohammad Ghahremanzadeh , Price Volatility and Conditional Correlation of Livestock and Poultry Vertical Market Levels in Iran: Using Constant and Time varying Conditional Correlation Models, Agricultural Economics, 2016; 10(3): 19-46. magiran.com/p1621611
محمد قهرمان زاده ، قادر دشتی، زهرا رسولی بیرامی، "بررسی تلاطم و همبستگی تلاطم قیمت در سطوح عمودی بازار دام و طیور کشور: کاربرد مدل‎های همبستگی شرطی ثابت و پویا"، فصلنامه اقتصاد کشاورزی 10، شماره 3 (1395): 19-46. magiran.com/p1621611
Mohammad Ghahremanzadeh , "Price Volatility and Conditional Correlation of Livestock and Poultry Vertical Market Levels in Iran: Using Constant and Time varying Conditional Correlation Models", Agricultural Economics 10, no.3 (2016): 19-46. magiran.com/p1621611
محمد قهرمان زاده ، قادر دشتی، زهرا رسولی بیرامی، (1395). 'بررسی تلاطم و همبستگی تلاطم قیمت در سطوح عمودی بازار دام و طیور کشور: کاربرد مدل‎های همبستگی شرطی ثابت و پویا'، فصلنامه اقتصاد کشاورزی، 10(3)، صص.19-46. magiran.com/p1621611
Mohammad Ghahremanzadeh , (2016). 'Price Volatility and Conditional Correlation of Livestock and Poultry Vertical Market Levels in Iran: Using Constant and Time varying Conditional Correlation Models', Agricultural Economics, 10(3), pp.19-46. magiran.com/p1621611
محمد قهرمان زاده ؛ قادر دشتی؛ زهرا رسولی بیرامی. "بررسی تلاطم و همبستگی تلاطم قیمت در سطوح عمودی بازار دام و طیور کشور: کاربرد مدل‎های همبستگی شرطی ثابت و پویا". فصلنامه اقتصاد کشاورزی، 10 ،3 ، 1395، 19-46. magiran.com/p1621611
Mohammad Ghahremanzadeh . "Price Volatility and Conditional Correlation of Livestock and Poultry Vertical Market Levels in Iran: Using Constant and Time varying Conditional Correlation Models", Agricultural Economics, 10, 3, 2016, 19-46. magiran.com/p1621611
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال