ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا تاری، چنگیز دهقانیان، (1389). بررسی رفتار مکانیکی پوشش های ساده و نانوکامپوزیتی HA، HA-TiO2 و HA-TiO2-CNT ایجاد شده به روش الکتروفورتیک، فصلنامه نانو مواد، 2(6)، 87-96. magiran.com/p1621717
A. Tari, C. Dehghanian, (2011). Mechanical Properties Evaluation of HA, HA-TiO2 and HA-TiO2-CNT Nano-coatings on 316L Stainless Prepared by Steel Substrates, Journal of Nano Materials, 2(6), 87-96. magiran.com/p1621717
علیرضا تاری، چنگیز دهقانیان، بررسی رفتار مکانیکی پوشش های ساده و نانوکامپوزیتی HA، HA-TiO2 و HA-TiO2-CNT ایجاد شده به روش الکتروفورتیک. فصلنامه نانو مواد، 1389؛ 2(6): 87-96. magiran.com/p1621717
A. Tari, C. Dehghanian, Mechanical Properties Evaluation of HA, HA-TiO2 and HA-TiO2-CNT Nano-coatings on 316L Stainless Prepared by Steel Substrates, Journal of Nano Materials, 2011; 2(6): 87-96. magiran.com/p1621717
علیرضا تاری، چنگیز دهقانیان، "بررسی رفتار مکانیکی پوشش های ساده و نانوکامپوزیتی HA، HA-TiO2 و HA-TiO2-CNT ایجاد شده به روش الکتروفورتیک"، فصلنامه نانو مواد 2، شماره 6 (1389): 87-96. magiran.com/p1621717
A. Tari, C. Dehghanian, "Mechanical Properties Evaluation of HA, HA-TiO2 and HA-TiO2-CNT Nano-coatings on 316L Stainless Prepared by Steel Substrates", Journal of Nano Materials 2, no.6 (2011): 87-96. magiran.com/p1621717
علیرضا تاری، چنگیز دهقانیان، (1389). 'بررسی رفتار مکانیکی پوشش های ساده و نانوکامپوزیتی HA، HA-TiO2 و HA-TiO2-CNT ایجاد شده به روش الکتروفورتیک'، فصلنامه نانو مواد، 2(6)، صص.87-96. magiran.com/p1621717
A. Tari, C. Dehghanian, (2011). 'Mechanical Properties Evaluation of HA, HA-TiO2 and HA-TiO2-CNT Nano-coatings on 316L Stainless Prepared by Steel Substrates', Journal of Nano Materials, 2(6), pp.87-96. magiran.com/p1621717
علیرضا تاری؛ چنگیز دهقانیان. "بررسی رفتار مکانیکی پوشش های ساده و نانوکامپوزیتی HA، HA-TiO2 و HA-TiO2-CNT ایجاد شده به روش الکتروفورتیک". فصلنامه نانو مواد، 2 ،6 ، 1389، 87-96. magiran.com/p1621717
A. Tari; C. Dehghanian. "Mechanical Properties Evaluation of HA, HA-TiO2 and HA-TiO2-CNT Nano-coatings on 316L Stainless Prepared by Steel Substrates", Journal of Nano Materials, 2, 6, 2011, 87-96. magiran.com/p1621717
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال