ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالقاسم دولتی، مجید سببی، اسلام نوری، محمد قربانی، (1388). مطالعه سینتیک رسوب الکتروشیمیایی آلیاژ کبالت نیکل نانوکریستالی به صورت لایه نازک در محلول سولفاتی، فصلنامه نانو مواد، 1(3)، 135-142. magiran.com/p1621747
A. Doulati, M. Sababi, E. Nouri, M. Ghorbani, (2009). A Study on the Kinetic of the Electrodeposited Thin Films of Nano Crystalline Co Ni Alloy Sulfate Solution, Journal of Nano Materials, 1(3), 135-142. magiran.com/p1621747
ابوالقاسم دولتی، مجید سببی، اسلام نوری، محمد قربانی، مطالعه سینتیک رسوب الکتروشیمیایی آلیاژ کبالت نیکل نانوکریستالی به صورت لایه نازک در محلول سولفاتی. فصلنامه نانو مواد، 1388؛ 1(3): 135-142. magiran.com/p1621747
A. Doulati, M. Sababi, E. Nouri, M. Ghorbani, A Study on the Kinetic of the Electrodeposited Thin Films of Nano Crystalline Co Ni Alloy Sulfate Solution, Journal of Nano Materials, 2009; 1(3): 135-142. magiran.com/p1621747
ابوالقاسم دولتی، مجید سببی، اسلام نوری، محمد قربانی، "مطالعه سینتیک رسوب الکتروشیمیایی آلیاژ کبالت نیکل نانوکریستالی به صورت لایه نازک در محلول سولفاتی"، فصلنامه نانو مواد 1، شماره 3 (1388): 135-142. magiran.com/p1621747
A. Doulati, M. Sababi, E. Nouri, M. Ghorbani, "A Study on the Kinetic of the Electrodeposited Thin Films of Nano Crystalline Co Ni Alloy Sulfate Solution", Journal of Nano Materials 1, no.3 (2009): 135-142. magiran.com/p1621747
ابوالقاسم دولتی، مجید سببی، اسلام نوری، محمد قربانی، (1388). 'مطالعه سینتیک رسوب الکتروشیمیایی آلیاژ کبالت نیکل نانوکریستالی به صورت لایه نازک در محلول سولفاتی'، فصلنامه نانو مواد، 1(3)، صص.135-142. magiran.com/p1621747
A. Doulati, M. Sababi, E. Nouri, M. Ghorbani, (2009). 'A Study on the Kinetic of the Electrodeposited Thin Films of Nano Crystalline Co Ni Alloy Sulfate Solution', Journal of Nano Materials, 1(3), pp.135-142. magiran.com/p1621747
ابوالقاسم دولتی؛ مجید سببی؛ اسلام نوری؛ محمد قربانی. "مطالعه سینتیک رسوب الکتروشیمیایی آلیاژ کبالت نیکل نانوکریستالی به صورت لایه نازک در محلول سولفاتی". فصلنامه نانو مواد، 1 ،3 ، 1388، 135-142. magiran.com/p1621747
A. Doulati; M. Sababi; E. Nouri; M. Ghorbani. "A Study on the Kinetic of the Electrodeposited Thin Films of Nano Crystalline Co Ni Alloy Sulfate Solution", Journal of Nano Materials, 1, 3, 2009, 135-142. magiran.com/p1621747
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال