ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهسا رضایی، فهیمه باغبانی آرانی، رضا عربی میانرودی ، (1395). ایجاد جهش نقطه ای در اسید آمینه 263 ژن استرپتوکیناز و کلونینگ و بیان پروتئین جهش یافته حاوی سیستئین، نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، 3(3)، 249. magiran.com/p1622344
Mahsa Rezaee, Fahimeh Baghbani Arani, Reza Arabi Mianroodi , (2016). Point mutation in am-ino acid 263 of streptokinase gene as well as cloning and expression of the cysteine containing mutated protein, Nova Biologica Reperta, 3(3), 249. magiran.com/p1622344
مهسا رضایی، فهیمه باغبانی آرانی، رضا عربی میانرودی ، ایجاد جهش نقطه ای در اسید آمینه 263 ژن استرپتوکیناز و کلونینگ و بیان پروتئین جهش یافته حاوی سیستئین. نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، 1395؛ 3(3): 249. magiran.com/p1622344
Mahsa Rezaee, Fahimeh Baghbani Arani, Reza Arabi Mianroodi , Point mutation in am-ino acid 263 of streptokinase gene as well as cloning and expression of the cysteine containing mutated protein, Nova Biologica Reperta, 2016; 3(3): 249. magiran.com/p1622344
مهسا رضایی، فهیمه باغبانی آرانی، رضا عربی میانرودی ، "ایجاد جهش نقطه ای در اسید آمینه 263 ژن استرپتوکیناز و کلونینگ و بیان پروتئین جهش یافته حاوی سیستئین"، نشریه یافته های نوین در علوم زیستی 3، شماره 3 (1395): 249. magiran.com/p1622344
Mahsa Rezaee, Fahimeh Baghbani Arani, Reza Arabi Mianroodi , "Point mutation in am-ino acid 263 of streptokinase gene as well as cloning and expression of the cysteine containing mutated protein", Nova Biologica Reperta 3, no.3 (2016): 249. magiran.com/p1622344
مهسا رضایی، فهیمه باغبانی آرانی، رضا عربی میانرودی ، (1395). 'ایجاد جهش نقطه ای در اسید آمینه 263 ژن استرپتوکیناز و کلونینگ و بیان پروتئین جهش یافته حاوی سیستئین'، نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، 3(3)، صص.249. magiran.com/p1622344
Mahsa Rezaee, Fahimeh Baghbani Arani, Reza Arabi Mianroodi , (2016). 'Point mutation in am-ino acid 263 of streptokinase gene as well as cloning and expression of the cysteine containing mutated protein', Nova Biologica Reperta, 3(3), pp.249. magiran.com/p1622344
مهسا رضایی؛ فهیمه باغبانی آرانی؛ رضا عربی میانرودی . "ایجاد جهش نقطه ای در اسید آمینه 263 ژن استرپتوکیناز و کلونینگ و بیان پروتئین جهش یافته حاوی سیستئین". نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، 3 ،3 ، 1395، 249. magiran.com/p1622344
Mahsa Rezaee; Fahimeh Baghbani Arani; Reza Arabi Mianroodi . "Point mutation in am-ino acid 263 of streptokinase gene as well as cloning and expression of the cysteine containing mutated protein", Nova Biologica Reperta, 3, 3, 2016, 249. magiran.com/p1622344
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال