ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیوا صالحی، صدیقه پاک سرشت، سیده نوشاز میرحق جو، احسان کاظم نژاد لیلی، (1395). ارتباط بین عوامل محیطی با سن منارک دانش آموزان 14-11 ساله شهر رشت، مجله پرستاری و مامایی جامع نگر، 26(4)، 62-70. magiran.com/p1622527
Shiva Salehi, Sedigheh Pakseresht , Seyedeh Noshaz Mirhaghjoo, Ehsan Kazemnejadleili, (2016). Relationship between Environmental Factors and Menarche Of 11-14 Year Old Students in Rasht City, Journal of Holistic Nursing and Midwifery, 26(4), 62-70. magiran.com/p1622527
شیوا صالحی، صدیقه پاک سرشت، سیده نوشاز میرحق جو، احسان کاظم نژاد لیلی، ارتباط بین عوامل محیطی با سن منارک دانش آموزان 14-11 ساله شهر رشت. مجله پرستاری و مامایی جامع نگر، 1395؛ 26(4): 62-70. magiran.com/p1622527
Shiva Salehi, Sedigheh Pakseresht , Seyedeh Noshaz Mirhaghjoo, Ehsan Kazemnejadleili, Relationship between Environmental Factors and Menarche Of 11-14 Year Old Students in Rasht City, Journal of Holistic Nursing and Midwifery, 2016; 26(4): 62-70. magiran.com/p1622527
شیوا صالحی، صدیقه پاک سرشت، سیده نوشاز میرحق جو، احسان کاظم نژاد لیلی، "ارتباط بین عوامل محیطی با سن منارک دانش آموزان 14-11 ساله شهر رشت"، مجله پرستاری و مامایی جامع نگر 26، شماره 4 (1395): 62-70. magiran.com/p1622527
Shiva Salehi, Sedigheh Pakseresht , Seyedeh Noshaz Mirhaghjoo, Ehsan Kazemnejadleili, "Relationship between Environmental Factors and Menarche Of 11-14 Year Old Students in Rasht City", Journal of Holistic Nursing and Midwifery 26, no.4 (2016): 62-70. magiran.com/p1622527
شیوا صالحی، صدیقه پاک سرشت، سیده نوشاز میرحق جو، احسان کاظم نژاد لیلی، (1395). 'ارتباط بین عوامل محیطی با سن منارک دانش آموزان 14-11 ساله شهر رشت'، مجله پرستاری و مامایی جامع نگر، 26(4)، صص.62-70. magiran.com/p1622527
Shiva Salehi, Sedigheh Pakseresht , Seyedeh Noshaz Mirhaghjoo, Ehsan Kazemnejadleili, (2016). 'Relationship between Environmental Factors and Menarche Of 11-14 Year Old Students in Rasht City', Journal of Holistic Nursing and Midwifery, 26(4), pp.62-70. magiran.com/p1622527
شیوا صالحی؛ صدیقه پاک سرشت؛ سیده نوشاز میرحق جو؛ احسان کاظم نژاد لیلی. "ارتباط بین عوامل محیطی با سن منارک دانش آموزان 14-11 ساله شهر رشت". مجله پرستاری و مامایی جامع نگر، 26 ،4 ، 1395، 62-70. magiran.com/p1622527
Shiva Salehi; Sedigheh Pakseresht ; Seyedeh Noshaz Mirhaghjoo; Ehsan Kazemnejadleili. "Relationship between Environmental Factors and Menarche Of 11-14 Year Old Students in Rasht City", Journal of Holistic Nursing and Midwifery, 26, 4, 2016, 62-70. magiran.com/p1622527
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال