ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صدیقه پاک سرشت، فاطمه جعفرزاده کنارسری، فاطمه رافت، سیده مرضیه راهبی، (1395). تبیین دیدگاه زنان درباره سرطان دهانه رحم: یک مطالعه کیفی، مجله پرستاری و مامایی جامع نگر، 26(4)، 43-51. magiran.com/p1622529
Sedigheh Pakseresht, Fatemeh Jafarzadeh, Kenarsari , Fatemeh Rafat, Seyedeh Marzieh Rahebi, (2016). Exploration of Women's Perspective on Cervical Cancer: A Qualitative Study, Journal of Holistic Nursing and Midwifery, 26(4), 43-51. magiran.com/p1622529
صدیقه پاک سرشت، فاطمه جعفرزاده کنارسری، فاطمه رافت، سیده مرضیه راهبی، تبیین دیدگاه زنان درباره سرطان دهانه رحم: یک مطالعه کیفی. مجله پرستاری و مامایی جامع نگر، 1395؛ 26(4): 43-51. magiran.com/p1622529
Sedigheh Pakseresht, Fatemeh Jafarzadeh, Kenarsari , Fatemeh Rafat, Seyedeh Marzieh Rahebi, Exploration of Women's Perspective on Cervical Cancer: A Qualitative Study, Journal of Holistic Nursing and Midwifery, 2016; 26(4): 43-51. magiran.com/p1622529
صدیقه پاک سرشت، فاطمه جعفرزاده کنارسری، فاطمه رافت، سیده مرضیه راهبی، "تبیین دیدگاه زنان درباره سرطان دهانه رحم: یک مطالعه کیفی"، مجله پرستاری و مامایی جامع نگر 26، شماره 4 (1395): 43-51. magiran.com/p1622529
Sedigheh Pakseresht, Fatemeh Jafarzadeh, Kenarsari , Fatemeh Rafat, Seyedeh Marzieh Rahebi, "Exploration of Women's Perspective on Cervical Cancer: A Qualitative Study", Journal of Holistic Nursing and Midwifery 26, no.4 (2016): 43-51. magiran.com/p1622529
صدیقه پاک سرشت، فاطمه جعفرزاده کنارسری، فاطمه رافت، سیده مرضیه راهبی، (1395). 'تبیین دیدگاه زنان درباره سرطان دهانه رحم: یک مطالعه کیفی'، مجله پرستاری و مامایی جامع نگر، 26(4)، صص.43-51. magiran.com/p1622529
Sedigheh Pakseresht, Fatemeh Jafarzadeh, Kenarsari , Fatemeh Rafat, Seyedeh Marzieh Rahebi, (2016). 'Exploration of Women's Perspective on Cervical Cancer: A Qualitative Study', Journal of Holistic Nursing and Midwifery, 26(4), pp.43-51. magiran.com/p1622529
صدیقه پاک سرشت؛ فاطمه جعفرزاده کنارسری؛ فاطمه رافت؛ سیده مرضیه راهبی. "تبیین دیدگاه زنان درباره سرطان دهانه رحم: یک مطالعه کیفی". مجله پرستاری و مامایی جامع نگر، 26 ،4 ، 1395، 43-51. magiran.com/p1622529
Sedigheh Pakseresht; Fatemeh Jafarzadeh; Kenarsari ; Fatemeh Rafat; Seyedeh Marzieh Rahebi. "Exploration of Women's Perspective on Cervical Cancer: A Qualitative Study", Journal of Holistic Nursing and Midwifery, 26, 4, 2016, 43-51. magiran.com/p1622529
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال