ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Vahid Mohammad Karimi, Amir Anushiravani, Mohammad Hossein Dabbaghmanesh, Massood Hosseinzadeh, Ali Reza Rasekhi, Mahmoud Zamirian, Amir Anushiravani, (2016). Myxoma Immediately above the Junction of the Inferior Vena Cava and the Right Atrium: A Rare Cause of Budd-Chiari Syndrome, The Journal of Tehran University Heart Center, 11(3), 139-142. magiran.com/p1622590
Vahid Mohammad Karimi, Amir Anushiravani, Mohammad Hossein Dabbaghmanesh, Massood Hosseinzadeh, Ali Reza Rasekhi, Mahmoud Zamirian, Amir Anushiravani, Myxoma Immediately above the Junction of the Inferior Vena Cava and the Right Atrium: A Rare Cause of Budd-Chiari Syndrome, The Journal of Tehran University Heart Center, 2016; 11(3): 139-142. magiran.com/p1622590
Vahid Mohammad Karimi, Amir Anushiravani, Mohammad Hossein Dabbaghmanesh, Massood Hosseinzadeh, Ali Reza Rasekhi, Mahmoud Zamirian, Amir Anushiravani, "Myxoma Immediately above the Junction of the Inferior Vena Cava and the Right Atrium: A Rare Cause of Budd-Chiari Syndrome", The Journal of Tehran University Heart Center 11, no.3 (2016): 139-142. magiran.com/p1622590
Vahid Mohammad Karimi, Amir Anushiravani, Mohammad Hossein Dabbaghmanesh, Massood Hosseinzadeh, Ali Reza Rasekhi, Mahmoud Zamirian, Amir Anushiravani, (2016). 'Myxoma Immediately above the Junction of the Inferior Vena Cava and the Right Atrium: A Rare Cause of Budd-Chiari Syndrome', The Journal of Tehran University Heart Center, 11(3), pp.139-142. magiran.com/p1622590
Vahid Mohammad Karimi; Amir Anushiravani; Mohammad Hossein Dabbaghmanesh; Massood Hosseinzadeh; Ali Reza Rasekhi; Mahmoud Zamirian; Amir Anushiravani. "Myxoma Immediately above the Junction of the Inferior Vena Cava and the Right Atrium: A Rare Cause of Budd-Chiari Syndrome", The Journal of Tehran University Heart Center, 11, 3, 2016, 139-142. magiran.com/p1622590
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال