ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی خوش روش، زهرا بائوج رضایی، (1395). اثر تغییر اقلیم بر فراوانی سیلاب حوضه کلاردشت با استفاده از تلفیق الگوریتم K-nn و مدل HadCM3، فصلنامه دانش آب و خاک، 26(3)، 211-221. magiran.com/p1622643
M. Khoshravesh, Z. Baoj, Rezaee, (2016). The Effect of Climate Change on Flood Frequency of Kelardasht Basin using K-nn and HadCM3 Model, , 26(3), 211-221. magiran.com/p1622643
مجتبی خوش روش، زهرا بائوج رضایی، اثر تغییر اقلیم بر فراوانی سیلاب حوضه کلاردشت با استفاده از تلفیق الگوریتم K-nn و مدل HadCM3. فصلنامه دانش آب و خاک، 1395؛ 26(3): 211-221. magiran.com/p1622643
M. Khoshravesh, Z. Baoj, Rezaee, The Effect of Climate Change on Flood Frequency of Kelardasht Basin using K-nn and HadCM3 Model, , 2016; 26(3): 211-221. magiran.com/p1622643
مجتبی خوش روش، زهرا بائوج رضایی، "اثر تغییر اقلیم بر فراوانی سیلاب حوضه کلاردشت با استفاده از تلفیق الگوریتم K-nn و مدل HadCM3"، فصلنامه دانش آب و خاک 26، شماره 3 (1395): 211-221. magiran.com/p1622643
M. Khoshravesh, Z. Baoj, Rezaee, "The Effect of Climate Change on Flood Frequency of Kelardasht Basin using K-nn and HadCM3 Model", 26, no.3 (2016): 211-221. magiran.com/p1622643
مجتبی خوش روش، زهرا بائوج رضایی، (1395). 'اثر تغییر اقلیم بر فراوانی سیلاب حوضه کلاردشت با استفاده از تلفیق الگوریتم K-nn و مدل HadCM3'، فصلنامه دانش آب و خاک، 26(3)، صص.211-221. magiran.com/p1622643
M. Khoshravesh, Z. Baoj, Rezaee, (2016). 'The Effect of Climate Change on Flood Frequency of Kelardasht Basin using K-nn and HadCM3 Model', , 26(3), pp.211-221. magiran.com/p1622643
مجتبی خوش روش؛ زهرا بائوج رضایی. "اثر تغییر اقلیم بر فراوانی سیلاب حوضه کلاردشت با استفاده از تلفیق الگوریتم K-nn و مدل HadCM3". فصلنامه دانش آب و خاک، 26 ،3 ، 1395، 211-221. magiran.com/p1622643
M. Khoshravesh; Z. Baoj; Rezaee. "The Effect of Climate Change on Flood Frequency of Kelardasht Basin using K-nn and HadCM3 Model", , 26, 3, 2016, 211-221. magiran.com/p1622643
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال