ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد فاضل زاده، ضیاء فلاح محمدی، (1395). تاثیر مکمل یاری امگا-3 بر سطوح سرمی عامل نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) و استرس اکسایشی مردان فعال به دنبال یک دوره تمرین پلیومتریک، فصلنامه علوم زیستی ورزشی، 8(30)، 295-309. magiran.com/p1623429
Mohammad Fazelzadeh, Ziya Fallah Mohammadi, (2016). The Effect of Omega-3 Supplementation on Serum Levels of Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) and Oxidative Stress Following Plyometric Training in Active Men, Sport Biosciences, 8(30), 295-309. magiran.com/p1623429
محمد فاضل زاده، ضیاء فلاح محمدی، تاثیر مکمل یاری امگا-3 بر سطوح سرمی عامل نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) و استرس اکسایشی مردان فعال به دنبال یک دوره تمرین پلیومتریک. فصلنامه علوم زیستی ورزشی، 1395؛ 8(30): 295-309. magiran.com/p1623429
Mohammad Fazelzadeh, Ziya Fallah Mohammadi, The Effect of Omega-3 Supplementation on Serum Levels of Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) and Oxidative Stress Following Plyometric Training in Active Men, Sport Biosciences, 2016; 8(30): 295-309. magiran.com/p1623429
محمد فاضل زاده، ضیاء فلاح محمدی، "تاثیر مکمل یاری امگا-3 بر سطوح سرمی عامل نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) و استرس اکسایشی مردان فعال به دنبال یک دوره تمرین پلیومتریک"، فصلنامه علوم زیستی ورزشی 8، شماره 30 (1395): 295-309. magiran.com/p1623429
Mohammad Fazelzadeh, Ziya Fallah Mohammadi, "The Effect of Omega-3 Supplementation on Serum Levels of Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) and Oxidative Stress Following Plyometric Training in Active Men", Sport Biosciences 8, no.30 (2016): 295-309. magiran.com/p1623429
محمد فاضل زاده، ضیاء فلاح محمدی، (1395). 'تاثیر مکمل یاری امگا-3 بر سطوح سرمی عامل نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) و استرس اکسایشی مردان فعال به دنبال یک دوره تمرین پلیومتریک'، فصلنامه علوم زیستی ورزشی، 8(30)، صص.295-309. magiran.com/p1623429
Mohammad Fazelzadeh, Ziya Fallah Mohammadi, (2016). 'The Effect of Omega-3 Supplementation on Serum Levels of Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) and Oxidative Stress Following Plyometric Training in Active Men', Sport Biosciences, 8(30), pp.295-309. magiran.com/p1623429
محمد فاضل زاده؛ ضیاء فلاح محمدی. "تاثیر مکمل یاری امگا-3 بر سطوح سرمی عامل نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) و استرس اکسایشی مردان فعال به دنبال یک دوره تمرین پلیومتریک". فصلنامه علوم زیستی ورزشی، 8 ،30 ، 1395، 295-309. magiran.com/p1623429
Mohammad Fazelzadeh; Ziya Fallah Mohammadi. "The Effect of Omega-3 Supplementation on Serum Levels of Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) and Oxidative Stress Following Plyometric Training in Active Men", Sport Biosciences, 8, 30, 2016, 295-309. magiran.com/p1623429
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال