ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
همایون مرادنژادی، (1395). شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رکود کسب و کارهای تعاونی مستقر در شهرک صنعتی شهرستان ایلام، فصلنامه تعاون و کشاورزی، 5(19)، 87-113. magiran.com/p1623508
Homayoon Moradnezhadi , (2016). Identifying and Prioritizing Effective Factors on Cooperatives Businesses Failure in Industrial Estate of Ilam Township, Co - Operation and Agriculture, 5(19), 87-113. magiran.com/p1623508
همایون مرادنژادی، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رکود کسب و کارهای تعاونی مستقر در شهرک صنعتی شهرستان ایلام. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 1395؛ 5(19): 87-113. magiran.com/p1623508
Homayoon Moradnezhadi , Identifying and Prioritizing Effective Factors on Cooperatives Businesses Failure in Industrial Estate of Ilam Township, Co - Operation and Agriculture, 2016; 5(19): 87-113. magiran.com/p1623508
همایون مرادنژادی، "شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رکود کسب و کارهای تعاونی مستقر در شهرک صنعتی شهرستان ایلام"، فصلنامه تعاون و کشاورزی 5، شماره 19 (1395): 87-113. magiran.com/p1623508
Homayoon Moradnezhadi , "Identifying and Prioritizing Effective Factors on Cooperatives Businesses Failure in Industrial Estate of Ilam Township", Co - Operation and Agriculture 5, no.19 (2016): 87-113. magiran.com/p1623508
همایون مرادنژادی، (1395). 'شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رکود کسب و کارهای تعاونی مستقر در شهرک صنعتی شهرستان ایلام'، فصلنامه تعاون و کشاورزی، 5(19)، صص.87-113. magiran.com/p1623508
Homayoon Moradnezhadi , (2016). 'Identifying and Prioritizing Effective Factors on Cooperatives Businesses Failure in Industrial Estate of Ilam Township', Co - Operation and Agriculture, 5(19), pp.87-113. magiran.com/p1623508
همایون مرادنژادی. "شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رکود کسب و کارهای تعاونی مستقر در شهرک صنعتی شهرستان ایلام". فصلنامه تعاون و کشاورزی، 5 ،19 ، 1395، 87-113. magiran.com/p1623508
Homayoon Moradnezhadi . "Identifying and Prioritizing Effective Factors on Cooperatives Businesses Failure in Industrial Estate of Ilam Township", Co - Operation and Agriculture, 5, 19, 2016, 87-113. magiran.com/p1623508
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال