ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرداد حسن زاده، نیلوفر شافعیان، مهرزاد علیجانی، (1395). تاثیر ابعاد ارزش ویژه برند اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران بر همنوایی با برند وبگاه آن از دیدگاه مشتریان، فصلنامه تعاون و کشاورزی، 5(19)، 23-53. magiran.com/p1623510
Mehrzad Alijani , (2016). The Impact of Brand Equity of Central Union of Agricultural and Rural Cooperatives on their Resonance with its Website from the Customer's Perspectives, Co - Operation and Agriculture, 5(19), 23-53. magiran.com/p1623510
مهرداد حسن زاده، نیلوفر شافعیان، مهرزاد علیجانی، تاثیر ابعاد ارزش ویژه برند اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران بر همنوایی با برند وبگاه آن از دیدگاه مشتریان. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 1395؛ 5(19): 23-53. magiran.com/p1623510
Mehrzad Alijani , The Impact of Brand Equity of Central Union of Agricultural and Rural Cooperatives on their Resonance with its Website from the Customer's Perspectives, Co - Operation and Agriculture, 2016; 5(19): 23-53. magiran.com/p1623510
مهرداد حسن زاده، نیلوفر شافعیان، مهرزاد علیجانی، "تاثیر ابعاد ارزش ویژه برند اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران بر همنوایی با برند وبگاه آن از دیدگاه مشتریان"، فصلنامه تعاون و کشاورزی 5، شماره 19 (1395): 23-53. magiran.com/p1623510
Mehrzad Alijani , "The Impact of Brand Equity of Central Union of Agricultural and Rural Cooperatives on their Resonance with its Website from the Customer's Perspectives", Co - Operation and Agriculture 5, no.19 (2016): 23-53. magiran.com/p1623510
مهرداد حسن زاده، نیلوفر شافعیان، مهرزاد علیجانی، (1395). 'تاثیر ابعاد ارزش ویژه برند اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران بر همنوایی با برند وبگاه آن از دیدگاه مشتریان'، فصلنامه تعاون و کشاورزی، 5(19)، صص.23-53. magiran.com/p1623510
Mehrzad Alijani , (2016). 'The Impact of Brand Equity of Central Union of Agricultural and Rural Cooperatives on their Resonance with its Website from the Customer's Perspectives', Co - Operation and Agriculture, 5(19), pp.23-53. magiran.com/p1623510
مهرداد حسن زاده؛ نیلوفر شافعیان؛ مهرزاد علیجانی. "تاثیر ابعاد ارزش ویژه برند اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران بر همنوایی با برند وبگاه آن از دیدگاه مشتریان". فصلنامه تعاون و کشاورزی، 5 ،19 ، 1395، 23-53. magiran.com/p1623510
Mehrzad Alijani . "The Impact of Brand Equity of Central Union of Agricultural and Rural Cooperatives on their Resonance with its Website from the Customer's Perspectives", Co - Operation and Agriculture, 5, 19, 2016, 23-53. magiran.com/p1623510
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال