ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا فیض، پوپک رحیم زاده، فرناد ایمانی، محمودرضا آل بویه، زهرا اسفندیاری، (1395). مقایسه بلوک عصب اوبتوراتور با بلوک عصب فمورال درتسکین درد بعد از جراحی الکتیو آرتروسکوپی بازسازی رباط قدامی زانو، فصلنامه بیهوشی و درد، 7(1)، 68-74. magiran.com/p1623645
Hamid Reza Faiz , Poupak Rahimzade, Farnad Imani, Mahmood Reza Alebuye, Zahra Esfandiari, (2016). Comparison between obturator nerve block and femoral nerve block to relieve pain after elective arthroscopic ACL reconstruction of the knee, Journal of Anesthesiology and Pain, 7(1), 68-74. magiran.com/p1623645
حمیدرضا فیض، پوپک رحیم زاده، فرناد ایمانی، محمودرضا آل بویه، زهرا اسفندیاری، مقایسه بلوک عصب اوبتوراتور با بلوک عصب فمورال درتسکین درد بعد از جراحی الکتیو آرتروسکوپی بازسازی رباط قدامی زانو. فصلنامه بیهوشی و درد، 1395؛ 7(1): 68-74. magiran.com/p1623645
Hamid Reza Faiz , Poupak Rahimzade, Farnad Imani, Mahmood Reza Alebuye, Zahra Esfandiari, Comparison between obturator nerve block and femoral nerve block to relieve pain after elective arthroscopic ACL reconstruction of the knee, Journal of Anesthesiology and Pain, 2016; 7(1): 68-74. magiran.com/p1623645
حمیدرضا فیض، پوپک رحیم زاده، فرناد ایمانی، محمودرضا آل بویه، زهرا اسفندیاری، "مقایسه بلوک عصب اوبتوراتور با بلوک عصب فمورال درتسکین درد بعد از جراحی الکتیو آرتروسکوپی بازسازی رباط قدامی زانو"، فصلنامه بیهوشی و درد 7، شماره 1 (1395): 68-74. magiran.com/p1623645
Hamid Reza Faiz , Poupak Rahimzade, Farnad Imani, Mahmood Reza Alebuye, Zahra Esfandiari, "Comparison between obturator nerve block and femoral nerve block to relieve pain after elective arthroscopic ACL reconstruction of the knee", Journal of Anesthesiology and Pain 7, no.1 (2016): 68-74. magiran.com/p1623645
حمیدرضا فیض، پوپک رحیم زاده، فرناد ایمانی، محمودرضا آل بویه، زهرا اسفندیاری، (1395). 'مقایسه بلوک عصب اوبتوراتور با بلوک عصب فمورال درتسکین درد بعد از جراحی الکتیو آرتروسکوپی بازسازی رباط قدامی زانو'، فصلنامه بیهوشی و درد، 7(1)، صص.68-74. magiran.com/p1623645
Hamid Reza Faiz , Poupak Rahimzade, Farnad Imani, Mahmood Reza Alebuye, Zahra Esfandiari, (2016). 'Comparison between obturator nerve block and femoral nerve block to relieve pain after elective arthroscopic ACL reconstruction of the knee', Journal of Anesthesiology and Pain, 7(1), pp.68-74. magiran.com/p1623645
حمیدرضا فیض؛ پوپک رحیم زاده؛ فرناد ایمانی؛ محمودرضا آل بویه؛ زهرا اسفندیاری. "مقایسه بلوک عصب اوبتوراتور با بلوک عصب فمورال درتسکین درد بعد از جراحی الکتیو آرتروسکوپی بازسازی رباط قدامی زانو". فصلنامه بیهوشی و درد، 7 ،1 ، 1395، 68-74. magiran.com/p1623645
Hamid Reza Faiz ; Poupak Rahimzade; Farnad Imani; Mahmood Reza Alebuye; Zahra Esfandiari. "Comparison between obturator nerve block and femoral nerve block to relieve pain after elective arthroscopic ACL reconstruction of the knee", Journal of Anesthesiology and Pain, 7, 1, 2016, 68-74. magiran.com/p1623645
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال