ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فخری تاجیک زاده ، راضیه صادقی، فرحناز رئیس کریمیان، (1395). مقایسه ی تاب آوری، مقابله با استرس و فاجعه سازی درد در بیماران مبتلا به سرطان وافراد عادی، فصلنامه بیهوشی و درد، 7(1)، 38-48. magiran.com/p1623648
Fakhri Tajikzade , Razieh Sadeghi, Frahnaz Raees Karimian, (2016). The comparison of resilience, coping style and pain catastrophizing in cancer patients and normal people, Journal of Anesthesiology and Pain, 7(1), 38-48. magiran.com/p1623648
فخری تاجیک زاده ، راضیه صادقی، فرحناز رئیس کریمیان، مقایسه ی تاب آوری، مقابله با استرس و فاجعه سازی درد در بیماران مبتلا به سرطان وافراد عادی. فصلنامه بیهوشی و درد، 1395؛ 7(1): 38-48. magiran.com/p1623648
Fakhri Tajikzade , Razieh Sadeghi, Frahnaz Raees Karimian, The comparison of resilience, coping style and pain catastrophizing in cancer patients and normal people, Journal of Anesthesiology and Pain, 2016; 7(1): 38-48. magiran.com/p1623648
فخری تاجیک زاده ، راضیه صادقی، فرحناز رئیس کریمیان، "مقایسه ی تاب آوری، مقابله با استرس و فاجعه سازی درد در بیماران مبتلا به سرطان وافراد عادی"، فصلنامه بیهوشی و درد 7، شماره 1 (1395): 38-48. magiran.com/p1623648
Fakhri Tajikzade , Razieh Sadeghi, Frahnaz Raees Karimian, "The comparison of resilience, coping style and pain catastrophizing in cancer patients and normal people", Journal of Anesthesiology and Pain 7, no.1 (2016): 38-48. magiran.com/p1623648
فخری تاجیک زاده ، راضیه صادقی، فرحناز رئیس کریمیان، (1395). 'مقایسه ی تاب آوری، مقابله با استرس و فاجعه سازی درد در بیماران مبتلا به سرطان وافراد عادی'، فصلنامه بیهوشی و درد، 7(1)، صص.38-48. magiran.com/p1623648
Fakhri Tajikzade , Razieh Sadeghi, Frahnaz Raees Karimian, (2016). 'The comparison of resilience, coping style and pain catastrophizing in cancer patients and normal people', Journal of Anesthesiology and Pain, 7(1), pp.38-48. magiran.com/p1623648
فخری تاجیک زاده ؛ راضیه صادقی؛ فرحناز رئیس کریمیان. "مقایسه ی تاب آوری، مقابله با استرس و فاجعه سازی درد در بیماران مبتلا به سرطان وافراد عادی". فصلنامه بیهوشی و درد، 7 ،1 ، 1395، 38-48. magiran.com/p1623648
Fakhri Tajikzade ; Razieh Sadeghi; Frahnaz Raees Karimian. "The comparison of resilience, coping style and pain catastrophizing in cancer patients and normal people", Journal of Anesthesiology and Pain, 7, 1, 2016, 38-48. magiran.com/p1623648
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال