ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کیوان کرامتی، امیر اصغری باغ خیراتی، مصطفی عبداللهی، مرضیه یغمایی، مرتضی عبداللهی، (1395). اثر عصاره ی باریجه (Ferula gummosa) بر درد احشایی در موش: مطالعه ی تجربی، فصلنامه بیهوشی و درد، 7(1)، 30-37. magiran.com/p1623649
Keyvan Keramati, Amir Asghari Baghkheirati , Mostafa Abdollahi, Marziye Yaghmaee, Morteza Abdollahi, (2016). The effect of hydroalcoholic extract of Ferula gummosa on visceral pain in mice: Experimental study, Journal of Anesthesiology and Pain, 7(1), 30-37. magiran.com/p1623649
کیوان کرامتی، امیر اصغری باغ خیراتی، مصطفی عبداللهی، مرضیه یغمایی، مرتضی عبداللهی، اثر عصاره ی باریجه (Ferula gummosa) بر درد احشایی در موش: مطالعه ی تجربی. فصلنامه بیهوشی و درد، 1395؛ 7(1): 30-37. magiran.com/p1623649
Keyvan Keramati, Amir Asghari Baghkheirati , Mostafa Abdollahi, Marziye Yaghmaee, Morteza Abdollahi, The effect of hydroalcoholic extract of Ferula gummosa on visceral pain in mice: Experimental study, Journal of Anesthesiology and Pain, 2016; 7(1): 30-37. magiran.com/p1623649
کیوان کرامتی، امیر اصغری باغ خیراتی، مصطفی عبداللهی، مرضیه یغمایی، مرتضی عبداللهی، "اثر عصاره ی باریجه (Ferula gummosa) بر درد احشایی در موش: مطالعه ی تجربی"، فصلنامه بیهوشی و درد 7، شماره 1 (1395): 30-37. magiran.com/p1623649
Keyvan Keramati, Amir Asghari Baghkheirati , Mostafa Abdollahi, Marziye Yaghmaee, Morteza Abdollahi, "The effect of hydroalcoholic extract of Ferula gummosa on visceral pain in mice: Experimental study", Journal of Anesthesiology and Pain 7, no.1 (2016): 30-37. magiran.com/p1623649
کیوان کرامتی، امیر اصغری باغ خیراتی، مصطفی عبداللهی، مرضیه یغمایی، مرتضی عبداللهی، (1395). 'اثر عصاره ی باریجه (Ferula gummosa) بر درد احشایی در موش: مطالعه ی تجربی'، فصلنامه بیهوشی و درد، 7(1)، صص.30-37. magiran.com/p1623649
Keyvan Keramati, Amir Asghari Baghkheirati , Mostafa Abdollahi, Marziye Yaghmaee, Morteza Abdollahi, (2016). 'The effect of hydroalcoholic extract of Ferula gummosa on visceral pain in mice: Experimental study', Journal of Anesthesiology and Pain, 7(1), pp.30-37. magiran.com/p1623649
کیوان کرامتی؛ امیر اصغری باغ خیراتی؛ مصطفی عبداللهی؛ مرضیه یغمایی؛ مرتضی عبداللهی. "اثر عصاره ی باریجه (Ferula gummosa) بر درد احشایی در موش: مطالعه ی تجربی". فصلنامه بیهوشی و درد، 7 ،1 ، 1395، 30-37. magiran.com/p1623649
Keyvan Keramati; Amir Asghari Baghkheirati ; Mostafa Abdollahi; Marziye Yaghmaee; Morteza Abdollahi. "The effect of hydroalcoholic extract of Ferula gummosa on visceral pain in mice: Experimental study", Journal of Anesthesiology and Pain, 7, 1, 2016, 30-37. magiran.com/p1623649
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال