ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهسا خمستان، سید ابراهیم صادقی، کاظم صمدی، محسن فروزان، (1395). بررسی مقایسه انفیوژن رمی فنتانیل با تجویز تک دوز هیدرالازین و پروپرانولول در ایجاد فشار خون پایین کنترله در بیماران تحت جراحی زیبایی بینی در بیمارستان خلیلی شیراز طی سال 94-1393، فصلنامه بیهوشی و درد، 7(1)، 21-29. magiran.com/p1623650
Dr Mahsa Khamestan, Dr Seyed Ebrahim Sadeghi, Dr Kazem Samadi, Mr Mohsen Forozan, (2016). Evaluation of comparison between Remifentanil infusion and single dose intravenous Hydralazine + Propranolol administration to provide controlled hypotension in patients undergoing Rhino plastic surgery in khalili hospital during the 1393-94, Journal of Anesthesiology and Pain, 7(1), 21-29. magiran.com/p1623650
مهسا خمستان، سید ابراهیم صادقی، کاظم صمدی، محسن فروزان، بررسی مقایسه انفیوژن رمی فنتانیل با تجویز تک دوز هیدرالازین و پروپرانولول در ایجاد فشار خون پایین کنترله در بیماران تحت جراحی زیبایی بینی در بیمارستان خلیلی شیراز طی سال 94-1393. فصلنامه بیهوشی و درد، 1395؛ 7(1): 21-29. magiran.com/p1623650
Dr Mahsa Khamestan, Dr Seyed Ebrahim Sadeghi, Dr Kazem Samadi, Mr Mohsen Forozan, Evaluation of comparison between Remifentanil infusion and single dose intravenous Hydralazine + Propranolol administration to provide controlled hypotension in patients undergoing Rhino plastic surgery in khalili hospital during the 1393-94, Journal of Anesthesiology and Pain, 2016; 7(1): 21-29. magiran.com/p1623650
مهسا خمستان، سید ابراهیم صادقی، کاظم صمدی، محسن فروزان، "بررسی مقایسه انفیوژن رمی فنتانیل با تجویز تک دوز هیدرالازین و پروپرانولول در ایجاد فشار خون پایین کنترله در بیماران تحت جراحی زیبایی بینی در بیمارستان خلیلی شیراز طی سال 94-1393"، فصلنامه بیهوشی و درد 7، شماره 1 (1395): 21-29. magiran.com/p1623650
Dr Mahsa Khamestan, Dr Seyed Ebrahim Sadeghi, Dr Kazem Samadi, Mr Mohsen Forozan, "Evaluation of comparison between Remifentanil infusion and single dose intravenous Hydralazine + Propranolol administration to provide controlled hypotension in patients undergoing Rhino plastic surgery in khalili hospital during the 1393-94", Journal of Anesthesiology and Pain 7, no.1 (2016): 21-29. magiran.com/p1623650
مهسا خمستان، سید ابراهیم صادقی، کاظم صمدی، محسن فروزان، (1395). 'بررسی مقایسه انفیوژن رمی فنتانیل با تجویز تک دوز هیدرالازین و پروپرانولول در ایجاد فشار خون پایین کنترله در بیماران تحت جراحی زیبایی بینی در بیمارستان خلیلی شیراز طی سال 94-1393'، فصلنامه بیهوشی و درد، 7(1)، صص.21-29. magiran.com/p1623650
Dr Mahsa Khamestan, Dr Seyed Ebrahim Sadeghi, Dr Kazem Samadi, Mr Mohsen Forozan, (2016). 'Evaluation of comparison between Remifentanil infusion and single dose intravenous Hydralazine + Propranolol administration to provide controlled hypotension in patients undergoing Rhino plastic surgery in khalili hospital during the 1393-94', Journal of Anesthesiology and Pain, 7(1), pp.21-29. magiran.com/p1623650
مهسا خمستان؛ سید ابراهیم صادقی؛ کاظم صمدی؛ محسن فروزان. "بررسی مقایسه انفیوژن رمی فنتانیل با تجویز تک دوز هیدرالازین و پروپرانولول در ایجاد فشار خون پایین کنترله در بیماران تحت جراحی زیبایی بینی در بیمارستان خلیلی شیراز طی سال 94-1393". فصلنامه بیهوشی و درد، 7 ،1 ، 1395، 21-29. magiran.com/p1623650
Dr Mahsa Khamestan; Dr Seyed Ebrahim Sadeghi; Dr Kazem Samadi; Mr Mohsen Forozan. "Evaluation of comparison between Remifentanil infusion and single dose intravenous Hydralazine + Propranolol administration to provide controlled hypotension in patients undergoing Rhino plastic surgery in khalili hospital during the 1393-94", Journal of Anesthesiology and Pain, 7, 1, 2016, 21-29. magiran.com/p1623650
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال