ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ولی الله حسنی، سارا جلالی، (1395). مقایسه تغییرات اینترلوکین سرم در بیماران چاق مفرط تحت عمل گاستریک بای پس با لاپاراسکوپی قبل و بعد از عمل تحت بیهوشی عمومی با ایزوفلوران و پروپوفول، فصلنامه بیهوشی و درد، 7(1)، 11-20. magiran.com/p1623651
Dr Sara Jalali , (2016). Comparison of changes in serum interleukin, in patients with morbid obesity under laparoscopic gastric bypass surgery, before and after general anesthesia with isoflurane and propofol, Journal of Anesthesiology and Pain, 7(1), 11-20. magiran.com/p1623651
ولی الله حسنی، سارا جلالی، مقایسه تغییرات اینترلوکین سرم در بیماران چاق مفرط تحت عمل گاستریک بای پس با لاپاراسکوپی قبل و بعد از عمل تحت بیهوشی عمومی با ایزوفلوران و پروپوفول. فصلنامه بیهوشی و درد، 1395؛ 7(1): 11-20. magiran.com/p1623651
Dr Sara Jalali , Comparison of changes in serum interleukin, in patients with morbid obesity under laparoscopic gastric bypass surgery, before and after general anesthesia with isoflurane and propofol, Journal of Anesthesiology and Pain, 2016; 7(1): 11-20. magiran.com/p1623651
ولی الله حسنی، سارا جلالی، "مقایسه تغییرات اینترلوکین سرم در بیماران چاق مفرط تحت عمل گاستریک بای پس با لاپاراسکوپی قبل و بعد از عمل تحت بیهوشی عمومی با ایزوفلوران و پروپوفول"، فصلنامه بیهوشی و درد 7، شماره 1 (1395): 11-20. magiran.com/p1623651
Dr Sara Jalali , "Comparison of changes in serum interleukin, in patients with morbid obesity under laparoscopic gastric bypass surgery, before and after general anesthesia with isoflurane and propofol", Journal of Anesthesiology and Pain 7, no.1 (2016): 11-20. magiran.com/p1623651
ولی الله حسنی، سارا جلالی، (1395). 'مقایسه تغییرات اینترلوکین سرم در بیماران چاق مفرط تحت عمل گاستریک بای پس با لاپاراسکوپی قبل و بعد از عمل تحت بیهوشی عمومی با ایزوفلوران و پروپوفول'، فصلنامه بیهوشی و درد، 7(1)، صص.11-20. magiran.com/p1623651
Dr Sara Jalali , (2016). 'Comparison of changes in serum interleukin, in patients with morbid obesity under laparoscopic gastric bypass surgery, before and after general anesthesia with isoflurane and propofol', Journal of Anesthesiology and Pain, 7(1), pp.11-20. magiran.com/p1623651
ولی الله حسنی؛ سارا جلالی. "مقایسه تغییرات اینترلوکین سرم در بیماران چاق مفرط تحت عمل گاستریک بای پس با لاپاراسکوپی قبل و بعد از عمل تحت بیهوشی عمومی با ایزوفلوران و پروپوفول". فصلنامه بیهوشی و درد، 7 ،1 ، 1395، 11-20. magiran.com/p1623651
Dr Sara Jalali . "Comparison of changes in serum interleukin, in patients with morbid obesity under laparoscopic gastric bypass surgery, before and after general anesthesia with isoflurane and propofol", Journal of Anesthesiology and Pain, 7, 1, 2016, 11-20. magiran.com/p1623651
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال