ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیده مرزبان، سودابه حدادی ، پگاه پگاه طاهری فرد، زهرا عطرکارروشن، آرمان پرویزی، محمدرضا پنج تن پناه، (1395). مقایسه اثر پیش داروی خوراکی ملاتونین با گاباپنتین بر میزان درد و اضطراب بیماران در جراحی کاتاراکت به روش فیکوامولسیفیکاسیون تحت بیحسی موضعی با بلوک توپیکال، فصلنامه بیهوشی و درد، 7(1)، 1-10. magiran.com/p1623652
Shideh Marzban, Soudabeh Haddadi , Pegah Taheri Fard, Zahra Atrkar Roshan, Arman Parvizi, Mohamadreza Panjtan Panah, (2016). Comparison of the effect of Melatonin and Gabapentin on pain and anexiety in patients undergoing cataract surgery with Phacoemulsification with topical anesthesia, Journal of Anesthesiology and Pain, 7(1), 1-10. magiran.com/p1623652
شیده مرزبان، سودابه حدادی ، پگاه پگاه طاهری فرد، زهرا عطرکارروشن، آرمان پرویزی، محمدرضا پنج تن پناه، مقایسه اثر پیش داروی خوراکی ملاتونین با گاباپنتین بر میزان درد و اضطراب بیماران در جراحی کاتاراکت به روش فیکوامولسیفیکاسیون تحت بیحسی موضعی با بلوک توپیکال. فصلنامه بیهوشی و درد، 1395؛ 7(1): 1-10. magiran.com/p1623652
Shideh Marzban, Soudabeh Haddadi , Pegah Taheri Fard, Zahra Atrkar Roshan, Arman Parvizi, Mohamadreza Panjtan Panah, Comparison of the effect of Melatonin and Gabapentin on pain and anexiety in patients undergoing cataract surgery with Phacoemulsification with topical anesthesia, Journal of Anesthesiology and Pain, 2016; 7(1): 1-10. magiran.com/p1623652
شیده مرزبان، سودابه حدادی ، پگاه پگاه طاهری فرد، زهرا عطرکارروشن، آرمان پرویزی، محمدرضا پنج تن پناه، "مقایسه اثر پیش داروی خوراکی ملاتونین با گاباپنتین بر میزان درد و اضطراب بیماران در جراحی کاتاراکت به روش فیکوامولسیفیکاسیون تحت بیحسی موضعی با بلوک توپیکال"، فصلنامه بیهوشی و درد 7، شماره 1 (1395): 1-10. magiran.com/p1623652
Shideh Marzban, Soudabeh Haddadi , Pegah Taheri Fard, Zahra Atrkar Roshan, Arman Parvizi, Mohamadreza Panjtan Panah, "Comparison of the effect of Melatonin and Gabapentin on pain and anexiety in patients undergoing cataract surgery with Phacoemulsification with topical anesthesia", Journal of Anesthesiology and Pain 7, no.1 (2016): 1-10. magiran.com/p1623652
شیده مرزبان، سودابه حدادی ، پگاه پگاه طاهری فرد، زهرا عطرکارروشن، آرمان پرویزی، محمدرضا پنج تن پناه، (1395). 'مقایسه اثر پیش داروی خوراکی ملاتونین با گاباپنتین بر میزان درد و اضطراب بیماران در جراحی کاتاراکت به روش فیکوامولسیفیکاسیون تحت بیحسی موضعی با بلوک توپیکال'، فصلنامه بیهوشی و درد، 7(1)، صص.1-10. magiran.com/p1623652
Shideh Marzban, Soudabeh Haddadi , Pegah Taheri Fard, Zahra Atrkar Roshan, Arman Parvizi, Mohamadreza Panjtan Panah, (2016). 'Comparison of the effect of Melatonin and Gabapentin on pain and anexiety in patients undergoing cataract surgery with Phacoemulsification with topical anesthesia', Journal of Anesthesiology and Pain, 7(1), pp.1-10. magiran.com/p1623652
شیده مرزبان؛ سودابه حدادی ؛ پگاه پگاه طاهری فرد؛ زهرا عطرکارروشن؛ آرمان پرویزی؛ محمدرضا پنج تن پناه. "مقایسه اثر پیش داروی خوراکی ملاتونین با گاباپنتین بر میزان درد و اضطراب بیماران در جراحی کاتاراکت به روش فیکوامولسیفیکاسیون تحت بیحسی موضعی با بلوک توپیکال". فصلنامه بیهوشی و درد، 7 ،1 ، 1395، 1-10. magiran.com/p1623652
Shideh Marzban; Soudabeh Haddadi ; Pegah Taheri Fard; Zahra Atrkar Roshan; Arman Parvizi; Mohamadreza Panjtan Panah. "Comparison of the effect of Melatonin and Gabapentin on pain and anexiety in patients undergoing cataract surgery with Phacoemulsification with topical anesthesia", Journal of Anesthesiology and Pain, 7, 1, 2016, 1-10. magiran.com/p1623652
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال