ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی کرامتی، اریکا هایرابیدیان، (1394). مقایسه تفکر انتقادی و خلاقیت دانش آموزان تک زبانه ی فارسی زبان و دوزبانه ارمنی- فارسی زبان، فصلنامه روانشناسی شناختی، 4(1)، 63-74. magiran.com/p1624478
Erica Hayrabidyan, Hadi Keramati, (2015). compare the creativity and critical thinking Between bilingual students of Persian-Armenian language and monolingual students of Persian language, Journal of Cognitive Psycholog, 4(1), 63-74. magiran.com/p1624478
هادی کرامتی، اریکا هایرابیدیان، مقایسه تفکر انتقادی و خلاقیت دانش آموزان تک زبانه ی فارسی زبان و دوزبانه ارمنی- فارسی زبان. فصلنامه روانشناسی شناختی، 1394؛ 4(1): 63-74. magiran.com/p1624478
Erica Hayrabidyan, Hadi Keramati, compare the creativity and critical thinking Between bilingual students of Persian-Armenian language and monolingual students of Persian language, Journal of Cognitive Psycholog, 2015; 4(1): 63-74. magiran.com/p1624478
هادی کرامتی، اریکا هایرابیدیان، "مقایسه تفکر انتقادی و خلاقیت دانش آموزان تک زبانه ی فارسی زبان و دوزبانه ارمنی- فارسی زبان"، فصلنامه روانشناسی شناختی 4، شماره 1 (1394): 63-74. magiran.com/p1624478
Erica Hayrabidyan, Hadi Keramati, "compare the creativity and critical thinking Between bilingual students of Persian-Armenian language and monolingual students of Persian language", Journal of Cognitive Psycholog 4, no.1 (2015): 63-74. magiran.com/p1624478
هادی کرامتی، اریکا هایرابیدیان، (1394). 'مقایسه تفکر انتقادی و خلاقیت دانش آموزان تک زبانه ی فارسی زبان و دوزبانه ارمنی- فارسی زبان'، فصلنامه روانشناسی شناختی، 4(1)، صص.63-74. magiran.com/p1624478
Erica Hayrabidyan, Hadi Keramati, (2015). 'compare the creativity and critical thinking Between bilingual students of Persian-Armenian language and monolingual students of Persian language', Journal of Cognitive Psycholog, 4(1), pp.63-74. magiran.com/p1624478
هادی کرامتی؛ اریکا هایرابیدیان. "مقایسه تفکر انتقادی و خلاقیت دانش آموزان تک زبانه ی فارسی زبان و دوزبانه ارمنی- فارسی زبان". فصلنامه روانشناسی شناختی، 4 ،1 ، 1394، 63-74. magiran.com/p1624478
Erica Hayrabidyan; Hadi Keramati. "compare the creativity and critical thinking Between bilingual students of Persian-Armenian language and monolingual students of Persian language", Journal of Cognitive Psycholog, 4, 1, 2015, 63-74. magiran.com/p1624478
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال