ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
والنتین یوناجو اموجا ، سیلوانوس مادوکا آنیکا، ایساک یوزوما آسوزو، (1395). اثرات تجویز تحت مزمن دوزهای تحت کشنده آمیتراز/زایلن بر پارامترهای تولید مثلی انتخاب شده موش های صحرایی نر نژاد ویستار، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 17(4)، 277-280. magiran.com/p1624562
V. U. Omoja , S. M. Anika, I. U. Asuzu, (2016). The effects of sub-chronic administration of sub-lethal doses of amitraz/xylene on selected reproductive parameters of male Wistar rats, Iranian Journal of Veterinary Research, 17(4), 277-280. magiran.com/p1624562
والنتین یوناجو اموجا ، سیلوانوس مادوکا آنیکا، ایساک یوزوما آسوزو، اثرات تجویز تحت مزمن دوزهای تحت کشنده آمیتراز/زایلن بر پارامترهای تولید مثلی انتخاب شده موش های صحرایی نر نژاد ویستار. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1395؛ 17(4): 277-280. magiran.com/p1624562
V. U. Omoja , S. M. Anika, I. U. Asuzu, The effects of sub-chronic administration of sub-lethal doses of amitraz/xylene on selected reproductive parameters of male Wistar rats, Iranian Journal of Veterinary Research, 2016; 17(4): 277-280. magiran.com/p1624562
والنتین یوناجو اموجا ، سیلوانوس مادوکا آنیکا، ایساک یوزوما آسوزو، "اثرات تجویز تحت مزمن دوزهای تحت کشنده آمیتراز/زایلن بر پارامترهای تولید مثلی انتخاب شده موش های صحرایی نر نژاد ویستار"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 17، شماره 4 (1395): 277-280. magiran.com/p1624562
V. U. Omoja , S. M. Anika, I. U. Asuzu, "The effects of sub-chronic administration of sub-lethal doses of amitraz/xylene on selected reproductive parameters of male Wistar rats", Iranian Journal of Veterinary Research 17, no.4 (2016): 277-280. magiran.com/p1624562
والنتین یوناجو اموجا ، سیلوانوس مادوکا آنیکا، ایساک یوزوما آسوزو، (1395). 'اثرات تجویز تحت مزمن دوزهای تحت کشنده آمیتراز/زایلن بر پارامترهای تولید مثلی انتخاب شده موش های صحرایی نر نژاد ویستار'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 17(4)، صص.277-280. magiran.com/p1624562
V. U. Omoja , S. M. Anika, I. U. Asuzu, (2016). 'The effects of sub-chronic administration of sub-lethal doses of amitraz/xylene on selected reproductive parameters of male Wistar rats', Iranian Journal of Veterinary Research, 17(4), pp.277-280. magiran.com/p1624562
والنتین یوناجو اموجا ؛ سیلوانوس مادوکا آنیکا؛ ایساک یوزوما آسوزو. "اثرات تجویز تحت مزمن دوزهای تحت کشنده آمیتراز/زایلن بر پارامترهای تولید مثلی انتخاب شده موش های صحرایی نر نژاد ویستار". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 17 ،4 ، 1395، 277-280. magiran.com/p1624562
V. U. Omoja ; S. M. Anika; I. U. Asuzu. "The effects of sub-chronic administration of sub-lethal doses of amitraz/xylene on selected reproductive parameters of male Wistar rats", Iranian Journal of Veterinary Research, 17, 4, 2016, 277-280. magiran.com/p1624562
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال