ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
تسنیم اختر، گلشن آرا، نعمان علی، فریس الدین مفتی، محمد عمران خان، (1395). اثرات مکمل غذایی مانان-الیگوساکارید بر دفع ویروس در ماکیان های گوشتی مواجهه شده با آنفلوانزای پرندگان (H9N2)، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 17(4)، 268-272. magiran.com/p1624565
T. Akhtar, G. Ara, N. Ali, F. Ud Din Mufti, M. Imran Khan, (2016). Effects of dietary supplementation of mannan-oligosaccharide on virus shedding in avian influenza (H9N2) challenged broilers, Iranian Journal of Veterinary Research, 17(4), 268-272. magiran.com/p1624565
تسنیم اختر، گلشن آرا، نعمان علی، فریس الدین مفتی، محمد عمران خان، اثرات مکمل غذایی مانان-الیگوساکارید بر دفع ویروس در ماکیان های گوشتی مواجهه شده با آنفلوانزای پرندگان (H9N2). مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1395؛ 17(4): 268-272. magiran.com/p1624565
T. Akhtar, G. Ara, N. Ali, F. Ud Din Mufti, M. Imran Khan, Effects of dietary supplementation of mannan-oligosaccharide on virus shedding in avian influenza (H9N2) challenged broilers, Iranian Journal of Veterinary Research, 2016; 17(4): 268-272. magiran.com/p1624565
تسنیم اختر، گلشن آرا، نعمان علی، فریس الدین مفتی، محمد عمران خان، "اثرات مکمل غذایی مانان-الیگوساکارید بر دفع ویروس در ماکیان های گوشتی مواجهه شده با آنفلوانزای پرندگان (H9N2)"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 17، شماره 4 (1395): 268-272. magiran.com/p1624565
T. Akhtar, G. Ara, N. Ali, F. Ud Din Mufti, M. Imran Khan, "Effects of dietary supplementation of mannan-oligosaccharide on virus shedding in avian influenza (H9N2) challenged broilers", Iranian Journal of Veterinary Research 17, no.4 (2016): 268-272. magiran.com/p1624565
تسنیم اختر، گلشن آرا، نعمان علی، فریس الدین مفتی، محمد عمران خان، (1395). 'اثرات مکمل غذایی مانان-الیگوساکارید بر دفع ویروس در ماکیان های گوشتی مواجهه شده با آنفلوانزای پرندگان (H9N2)'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 17(4)، صص.268-272. magiran.com/p1624565
T. Akhtar, G. Ara, N. Ali, F. Ud Din Mufti, M. Imran Khan, (2016). 'Effects of dietary supplementation of mannan-oligosaccharide on virus shedding in avian influenza (H9N2) challenged broilers', Iranian Journal of Veterinary Research, 17(4), pp.268-272. magiran.com/p1624565
تسنیم اختر؛ گلشن آرا؛ نعمان علی؛ فریس الدین مفتی؛ محمد عمران خان. "اثرات مکمل غذایی مانان-الیگوساکارید بر دفع ویروس در ماکیان های گوشتی مواجهه شده با آنفلوانزای پرندگان (H9N2)". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 17 ،4 ، 1395، 268-272. magiran.com/p1624565
T. Akhtar; G. Ara; N. Ali; F. Ud Din Mufti; M. Imran Khan. "Effects of dietary supplementation of mannan-oligosaccharide on virus shedding in avian influenza (H9N2) challenged broilers", Iranian Journal of Veterinary Research, 17, 4, 2016, 268-272. magiran.com/p1624565
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال