ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رشید سیف، علیرضا اوان، لسلی لیونز، باربارا گاندولفی، محمد طیب، مسرور الهی بابار، محمد وسیم، (1395). تومور پستانی مرتبط با جهش Hspb1 و غربالگری هشت جمعیت گربه دنیا، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 17(4)، 231-236. magiran.com/p1624574
R. Saif , A. R. Awan, L. Lyons, B. Gandolfi, M. Tayyab, M. Ellahi Babar, M. Wasim, (2016). Mammary tumor associated Hspb1 mutation and screening of eight cat populations of the world, Iranian Journal of Veterinary Research, 17(4), 231-236. magiran.com/p1624574
رشید سیف، علیرضا اوان، لسلی لیونز، باربارا گاندولفی، محمد طیب، مسرور الهی بابار، محمد وسیم، تومور پستانی مرتبط با جهش Hspb1 و غربالگری هشت جمعیت گربه دنیا. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1395؛ 17(4): 231-236. magiran.com/p1624574
R. Saif , A. R. Awan, L. Lyons, B. Gandolfi, M. Tayyab, M. Ellahi Babar, M. Wasim, Mammary tumor associated Hspb1 mutation and screening of eight cat populations of the world, Iranian Journal of Veterinary Research, 2016; 17(4): 231-236. magiran.com/p1624574
رشید سیف، علیرضا اوان، لسلی لیونز، باربارا گاندولفی، محمد طیب، مسرور الهی بابار، محمد وسیم، "تومور پستانی مرتبط با جهش Hspb1 و غربالگری هشت جمعیت گربه دنیا"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 17، شماره 4 (1395): 231-236. magiran.com/p1624574
R. Saif , A. R. Awan, L. Lyons, B. Gandolfi, M. Tayyab, M. Ellahi Babar, M. Wasim, "Mammary tumor associated Hspb1 mutation and screening of eight cat populations of the world", Iranian Journal of Veterinary Research 17, no.4 (2016): 231-236. magiran.com/p1624574
رشید سیف، علیرضا اوان، لسلی لیونز، باربارا گاندولفی، محمد طیب، مسرور الهی بابار، محمد وسیم، (1395). 'تومور پستانی مرتبط با جهش Hspb1 و غربالگری هشت جمعیت گربه دنیا'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 17(4)، صص.231-236. magiran.com/p1624574
R. Saif , A. R. Awan, L. Lyons, B. Gandolfi, M. Tayyab, M. Ellahi Babar, M. Wasim, (2016). 'Mammary tumor associated Hspb1 mutation and screening of eight cat populations of the world', Iranian Journal of Veterinary Research, 17(4), pp.231-236. magiran.com/p1624574
رشید سیف؛ علیرضا اوان؛ لسلی لیونز؛ باربارا گاندولفی؛ محمد طیب؛ مسرور الهی بابار؛ محمد وسیم. "تومور پستانی مرتبط با جهش Hspb1 و غربالگری هشت جمعیت گربه دنیا". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 17 ،4 ، 1395، 231-236. magiran.com/p1624574
R. Saif ; A. R. Awan; L. Lyons; B. Gandolfi; M. Tayyab; M. Ellahi Babar; M. Wasim. "Mammary tumor associated Hspb1 mutation and screening of eight cat populations of the world", Iranian Journal of Veterinary Research, 17, 4, 2016, 231-236. magiran.com/p1624574
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال