ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لوکش شارما، ویجی پندی ، راجش نیگام، آتول ساکسنا، دیلیپ کومار سواین، بریجش یاداو، (1395). ارتباط وضعیت اکسیداتیو و خصوصیات مایع منی با پروتئین های پلاسمای مایع منی بوفالو، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 17(4)، 226-230. magiran.com/p1624576
L. Sharma, V. Pandey , R. Nigam, A. Saxena, D. K. Swain, B. Yadav, (2016). Association of oxidative status and semen characteristics with seminal plasma proteins of buffalo semen, Iranian Journal of Veterinary Research, 17(4), 226-230. magiran.com/p1624576
لوکش شارما، ویجی پندی ، راجش نیگام، آتول ساکسنا، دیلیپ کومار سواین، بریجش یاداو، ارتباط وضعیت اکسیداتیو و خصوصیات مایع منی با پروتئین های پلاسمای مایع منی بوفالو. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1395؛ 17(4): 226-230. magiran.com/p1624576
L. Sharma, V. Pandey , R. Nigam, A. Saxena, D. K. Swain, B. Yadav, Association of oxidative status and semen characteristics with seminal plasma proteins of buffalo semen, Iranian Journal of Veterinary Research, 2016; 17(4): 226-230. magiran.com/p1624576
لوکش شارما، ویجی پندی ، راجش نیگام، آتول ساکسنا، دیلیپ کومار سواین، بریجش یاداو، "ارتباط وضعیت اکسیداتیو و خصوصیات مایع منی با پروتئین های پلاسمای مایع منی بوفالو"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 17، شماره 4 (1395): 226-230. magiran.com/p1624576
L. Sharma, V. Pandey , R. Nigam, A. Saxena, D. K. Swain, B. Yadav, "Association of oxidative status and semen characteristics with seminal plasma proteins of buffalo semen", Iranian Journal of Veterinary Research 17, no.4 (2016): 226-230. magiran.com/p1624576
لوکش شارما، ویجی پندی ، راجش نیگام، آتول ساکسنا، دیلیپ کومار سواین، بریجش یاداو، (1395). 'ارتباط وضعیت اکسیداتیو و خصوصیات مایع منی با پروتئین های پلاسمای مایع منی بوفالو'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 17(4)، صص.226-230. magiran.com/p1624576
L. Sharma, V. Pandey , R. Nigam, A. Saxena, D. K. Swain, B. Yadav, (2016). 'Association of oxidative status and semen characteristics with seminal plasma proteins of buffalo semen', Iranian Journal of Veterinary Research, 17(4), pp.226-230. magiran.com/p1624576
لوکش شارما؛ ویجی پندی ؛ راجش نیگام؛ آتول ساکسنا؛ دیلیپ کومار سواین؛ بریجش یاداو. "ارتباط وضعیت اکسیداتیو و خصوصیات مایع منی با پروتئین های پلاسمای مایع منی بوفالو". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 17 ،4 ، 1395، 226-230. magiran.com/p1624576
L. Sharma; V. Pandey ; R. Nigam; A. Saxena; D. K. Swain; B. Yadav. "Association of oxidative status and semen characteristics with seminal plasma proteins of buffalo semen", Iranian Journal of Veterinary Research, 17, 4, 2016, 226-230. magiran.com/p1624576
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال