ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید احمد طباطبایی، سید کمال چهارسوقی، (1395). ارائه الگویی برای ارزیابی خدمات فناوری اطلاعات برمبنای رویکردی براساس مدل های حاکمیت فناوری اطلاعات، نشریه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، 7(23)، 53-62. magiran.com/p1624591
Seyyed Ahmad Tabatabaei, Seyed Kamal Chaharsooghi, (2016). Proposing a model for IT services based assessment approach, based on IT Governance Model, Journal of Information and Communication Technology, 7(23), 53-62. magiran.com/p1624591
سید احمد طباطبایی، سید کمال چهارسوقی، ارائه الگویی برای ارزیابی خدمات فناوری اطلاعات برمبنای رویکردی براساس مدل های حاکمیت فناوری اطلاعات. نشریه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، 1395؛ 7(23): 53-62. magiran.com/p1624591
Seyyed Ahmad Tabatabaei, Seyed Kamal Chaharsooghi, Proposing a model for IT services based assessment approach, based on IT Governance Model, Journal of Information and Communication Technology, 2016; 7(23): 53-62. magiran.com/p1624591
سید احمد طباطبایی، سید کمال چهارسوقی، "ارائه الگویی برای ارزیابی خدمات فناوری اطلاعات برمبنای رویکردی براساس مدل های حاکمیت فناوری اطلاعات"، نشریه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 7، شماره 23 (1395): 53-62. magiran.com/p1624591
Seyyed Ahmad Tabatabaei, Seyed Kamal Chaharsooghi, "Proposing a model for IT services based assessment approach, based on IT Governance Model", Journal of Information and Communication Technology 7, no.23 (2016): 53-62. magiran.com/p1624591
سید احمد طباطبایی، سید کمال چهارسوقی، (1395). 'ارائه الگویی برای ارزیابی خدمات فناوری اطلاعات برمبنای رویکردی براساس مدل های حاکمیت فناوری اطلاعات'، نشریه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، 7(23)، صص.53-62. magiran.com/p1624591
Seyyed Ahmad Tabatabaei, Seyed Kamal Chaharsooghi, (2016). 'Proposing a model for IT services based assessment approach, based on IT Governance Model', Journal of Information and Communication Technology, 7(23), pp.53-62. magiran.com/p1624591
سید احمد طباطبایی؛ سید کمال چهارسوقی. "ارائه الگویی برای ارزیابی خدمات فناوری اطلاعات برمبنای رویکردی براساس مدل های حاکمیت فناوری اطلاعات". نشریه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، 7 ،23 ، 1395، 53-62. magiran.com/p1624591
Seyyed Ahmad Tabatabaei; Seyed Kamal Chaharsooghi. "Proposing a model for IT services based assessment approach, based on IT Governance Model", Journal of Information and Communication Technology, 7, 23, 2016, 53-62. magiran.com/p1624591
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال