ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیرشهاب شاهمیری، بهاره زمانی نظامی، سعید شیری قیداری، (1394). تولید نام های زیبا و معنادار ایرانی به کمک الگوریتم ژنتیک با تابع برازندگی مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی، نشریه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، 7(26)، 43-65. magiran.com/p1624597
Amir Shahab Shahmiri, Bahareh Zamani Nezami, Dr. Saeed Shiry Ghidary, (2015). Beautiful and Meaningful Iranian Names Production by Genetic Algorithm using Artificial Neural Network-Based Fitness Function, Journal of Information and Communication Technology, 7(26), 43-65. magiran.com/p1624597
امیرشهاب شاهمیری، بهاره زمانی نظامی، سعید شیری قیداری، تولید نام های زیبا و معنادار ایرانی به کمک الگوریتم ژنتیک با تابع برازندگی مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی. نشریه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، 1394؛ 7(26): 43-65. magiran.com/p1624597
Amir Shahab Shahmiri, Bahareh Zamani Nezami, Dr. Saeed Shiry Ghidary, Beautiful and Meaningful Iranian Names Production by Genetic Algorithm using Artificial Neural Network-Based Fitness Function, Journal of Information and Communication Technology, 2015; 7(26): 43-65. magiran.com/p1624597
امیرشهاب شاهمیری، بهاره زمانی نظامی، سعید شیری قیداری، "تولید نام های زیبا و معنادار ایرانی به کمک الگوریتم ژنتیک با تابع برازندگی مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی"، نشریه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 7، شماره 26 (1394): 43-65. magiran.com/p1624597
Amir Shahab Shahmiri, Bahareh Zamani Nezami, Dr. Saeed Shiry Ghidary, "Beautiful and Meaningful Iranian Names Production by Genetic Algorithm using Artificial Neural Network-Based Fitness Function", Journal of Information and Communication Technology 7, no.26 (2015): 43-65. magiran.com/p1624597
امیرشهاب شاهمیری، بهاره زمانی نظامی، سعید شیری قیداری، (1394). 'تولید نام های زیبا و معنادار ایرانی به کمک الگوریتم ژنتیک با تابع برازندگی مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی'، نشریه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، 7(26)، صص.43-65. magiran.com/p1624597
Amir Shahab Shahmiri, Bahareh Zamani Nezami, Dr. Saeed Shiry Ghidary, (2015). 'Beautiful and Meaningful Iranian Names Production by Genetic Algorithm using Artificial Neural Network-Based Fitness Function', Journal of Information and Communication Technology, 7(26), pp.43-65. magiran.com/p1624597
امیرشهاب شاهمیری؛ بهاره زمانی نظامی؛ سعید شیری قیداری. "تولید نام های زیبا و معنادار ایرانی به کمک الگوریتم ژنتیک با تابع برازندگی مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی". نشریه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، 7 ،26 ، 1394، 43-65. magiran.com/p1624597
Amir Shahab Shahmiri; Bahareh Zamani Nezami; Dr. Saeed Shiry Ghidary. "Beautiful and Meaningful Iranian Names Production by Genetic Algorithm using Artificial Neural Network-Based Fitness Function", Journal of Information and Communication Technology, 7, 26, 2015, 43-65. magiran.com/p1624597
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال